sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

PROJEKT "TRANSFER INNOWACJI"

Projekt „TRANSFER INNOWACJI – WZMOCNIENIE POWIĄZAŃ SFERY B+R Z PRZEDSIĘBIORCAMI” realizowany przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Krakowskiej współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.2.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

NA CZYM POLEGA PROJEKT?

Projekt „Transfer innowacji” ma na celu zwiększenie współpracy przedsiębiorców ze środowiskiem naukowym w celu wypracowania w firmach różnych innowacyjnych koncepcji wdrożeń o charakterze naukowym i technologicznym.

W ramach projektu oferowane jest wsparcie doradcze i wsparcie szkoleniowe dla MMŚP, które realizowane jest przez Pracownika Naukowego lub z jego udziałem.

Wsparcie doradcze ma wymiar średnio 80 godzin dla każdej firmy. Składa się z dwóch etapów: 1) Audytu i scenariusza technologicznego oraz 2) Realizacji. Jego zadaniem jest diagnoza problemów i potrzeb, która wskaże obszary w których firma potrzebuje wsparcia oraz obszary, które mogą stać się podstawą jej rozwoju pod kątem pozyskania i wykorzystania nowych technologii. Czas trwania wsparcia doradczego oraz jego częstotliwość jest dopasowana indywidualnie dla każdej firmy, która współtworzy harmonogram jego realizacji.

Po zakończeniu etapu doradztwa rozpoczyna się etap świadczenia usług szkoleniowych dla firmy i wskazanych przez nią pracowników. Szkolenia mają charakter wdrożeniowy z elementami zarządzania projektami i ochrony własności intelektualnej. Ich tematyka jest powiązana z przedmiotem doradztwa i przygotowuje firmę do wprowadzenia zmian w sposób optymalny, zgodnie ze ścieżką przedstawioną przez Pracownika naukowego. Szkolenia stanowią ogniwo inicjujące wdrożenie zidentyfikowanego rozwiązania. Z naszych doświadczeń wynika, że firmy preferują krótkie formy kształcenia w związku z czym zaplanowaliśmy dla każdej z firm po maksymalnie 3 dni szkoleniowe. Umożliwia to w praktyce zastosować zdobytą wiedze i umiejętności i nie dezorganizuje pracy w danej firmie.

Projekt proponuje zindywidualizowane podejście w stosunku do każdej firmy i jej pracowników a sposób organizacji wsparcia pozwala na szybką implementację zdobytej wiedzy w praktykę firm, co da większą liczbę wdrożonych innowacji.

Kto może zostać uczestnikiem projektu?

Projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich firm z województwa małopolskiego, które nie wykorzystały dostępnego limitu pomocy de minimis.

Mogą w nim wziąć udział zarówno właściciele jak i pracownicy przedsiębiorstwa. Co ważne nie ma tu ograniczenia co do ilości pracowników, które firma chciałaby oddelegować do udziału w projekcie. Ważne to jest w przypadku jeśli innowacja powstająca w firmie będzie wymagała również od pracowników firmy wiedzy i umiejętności w tym zakresie - projekt to umożliwia.

Korzyści dla przedsiębiorcy!

Projekt „Transfer innowacji” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dzięki czemu udział w nim jest całkowicie bezpłatny. Również wynagrodzenie Pracownika Naukowego, który wykonuje dla firmy usługę doradczą i usługę szkoleniową jest w całości współfinansowane ze środków UE. Dzięki temu firma nie musi ponosić własnych nakładów na ten cel a zdajemy sobie sprawę że dostarczenie takich usług bez wsparcia EFS dla wielu firm nie byłoby osiągalne.

Współpraca MMŚP ze środowiskiem naukowym umożliwia firmie wykorzystanie nowoczesnych narzędzi sektora nauki, przyczynia się do wzrostu jej innowacyjności a przez to również konkurencyjności. Przypomnijmy, iż w wyniku współpracy firmy z Pracownikiem Naukowym powstaje raport opisujący audyt i scenariusz technologiczny a w nim potrzeby i potencjał firmy a także opis wypracowanego innowacyjnego rozwiązania oraz rekomendacje Pracownika Naukowego co do sposobu jego wdrożenia w danej firmie. Również w trakcie szkoleń Pracownik Naukowy jest czynnie zaangażowany we wdrożenie wypracowanego rozwiązania zgodnie z opracowaną strategią i w najbardziej optymalny sposób.

Pamiętajmy że o sukcesie firmy decyduje nie tylko imponujący park maszynowy, infrastruktura czy pomysł, ważne jest aby w swojej firmie mieć wysoko wyspecjalizowany personel. Gwarantuje on najwyższą jakoś, profesjonalizm oraz wysoki poziom realizacji zadań. Dzięki oferowanym w ramach projektu formom wsparcia właściciele i pracownicy MMŚP zwiększają swoją wiedzę i umiejętności w zakresie wdrażania innowacyjnych przedsięwzięć, poprawiają swoją sprawność a przez to wpływają na dynamiczny rozwój firmy. Firma która wprowadza u siebie innowacje ma większe zaufanie i jest lepiej postrzegana w oczach potencjalnych klientów, kooperantów czy dostawców a także zapewnia lepszą jakość produktów i obsługi klientów.

Uważamy, że realizacja projektu przyczynia się do wzmocnienia korzystnych procesów i zmian w zakresie właściwego pojmowania i wspierania innowacyjności przedsiębiorstw.

Rekrutacja do projektu.

Rekrutacja do projektu przebiega dwuetapowo. W ramach pierwszego etapu firmy, które chcą wziąć udział w projekcie powinny pobrać dokumenty rekrutacyjne ze strony internetowej naszego projektu tj. www.transferinnowacji.pk.edu.pl, wypełnić je i zgłosić firmę do udziału w projekcie czyli poprostu złożyć do nas uzupełnione dokumenty. Zainteresowanych przedsiębiorców prosimy o kontakt z biurem izby (tel. 18-4499164). Więcej informacji można uzyskać również w Regulaminie projektu który znajduje się na stronie www. Następnie w ramach drugiego etapu rekrutacji tak zwanej oceny merytorycznej każdy przedsiębiorca zostaje zaproszony na rozmowę z ekspertami ds. innowacji. Podczas spotkania eksperci kompleksowo dopasowują potrzeby firmy do działań realizowanych w ramach naszego projektu. Po zakwalifikowaniu do projektu zostaje podpisana z firmą umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego i rozpoczynamy indywidualną realizację wsparcia.

Na obecnym etapie realizacji projektu zapraszamy szczególnie firmy, które chciałyby oddelegować do udziału w nim swoich pracowników.

WAŻNE: Rekrutacja do projektu trwa do 30 czerwca tego roku i ma charakter ciągły tzn. że swój udział do projektu można zgłosić w każdej chwili.