sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

ZAPRASZAMY FIRMY DO UDZIAŁU W BADANIU

Zapraszamy firmy do udział w badaniu:
 
DOBRE PRAKTYKI POWIĄZAŃ KOOPERACYJNYCH 
W RAMACH WSPÓŁPRACY
MIĘDZY PRZEDSIĘBIORSTWAMI Z UDZIAŁEM ZAGRANICZNYMI
A PRZEDSIĘBIORSTWAMI KRAJOWYMI
W KONTEKŚCIE WPŁYWU NA GOSPODARKĘ MAZOWSZA
– EFEKT DYFUZJI WIEDZY I INNOWACJI
 
Badanie ma charakter niekomercyjny i zlecone zostało przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie (list polecający w załączeniu), a jego wykonawcą jest ECORYS Polska Sp. z.o.o z siedzibą w Warszawie. 
 
Projekt ten ma na celu przedstawienie dobrych praktyk w zakresie współpracy polskich przedsiębiorstw z przedsiębiorstwami z udziałem zagranicznym i przedsiębiorstwami zagranicznymi, z uwagą na korzyści z przepływu informacji i wiedzy oraz rozwoju innowacji. 
Jako region porównawczy dla Mazowsza wybrano Małopolskę, ze względu na rozległe doświadczenia małopolskich przedsiębiorstw w zakresie współpracy z firmami zagranicznymi i z udziałem zagranicznym. 
 
Rezultatem badania będzie raport, zawierający studia przypadków firm - wzorców  dobrych praktyk co do rozwoju kompetencji poprzez współpracę zagraniczną  (min. 10 stron na temat każdego przedsiębiorstwa). Jesteśmy przekonani, że upowszechnienie takich wzorców stanowić będzie cenną informację dla środowiska biznesowego i okazję do promocji osiągnięć przedsiębiorstw uczestniczących w badaniu.
 
Badanie ma formę wywiadów na podstawie załączonego kwestionariusza. Pytania nie dotyczą kwestii wrażliwych i mają charakter jakościowy. Ponadto, badacze zobowiązują się do zachowania ścisłej tajemnicy i wszelkie informacje upowszechnione zostaną pod warunkiem akceptacji ze strony respondenta. 
 
Zainteresowane wzięciem udziału w badaniu firmy proszone są o kontakt z biurem izby (tel. 18-4499164 lub e-mail:biuro@sig.org.pl) 
 
Załączniki: