sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

Co warto wiedzieć o CEIDG?

Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis.
Wpis jest dokonywany nie później, niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG poprawnego wniosku.
Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG.
Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG.
Numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy w CEIDG jest numer identyfikacji podatkowej (NIP).
W momencie założenia jednoosobowej działalności gospodarczej, prywatny numer NIP osoby fizycznej staje się numerem firmy. Jeżeli straciliśmy potwierdzenie nadania numeru NIP, to w Urzędzie Skarbowym należy złożyć formularz NIP-5 w celu otrzymania duplikatu. Jeżeli nie pamiętamy numeru NIP, należy również wystąpić o duplikat.
Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG składa się oświadczenie o braku orzeczonych – wobec osoby, której wpis dotyczy – zakazów, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do CEIDG określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku.
Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w terminie najpóźniej 7 dni od dnia zmiany danych.
Przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy.
Jeżeli przedsiębiorca nie wznowi działalności przed upływem okresu 24 miesięcy, wpis zostanie wykreślony z urzędu.
Przedsiębiorca może wznowić działalność przed upływem 30 dni od jej zawieszenia. (28 lub 29 w lutym). Z punktu widzenia formalnoprawnego w takim przypadku nie nastąpią skutki prawne (podatkowe, ubezpieczeniowe) wynikające z faktu zawieszenia.
Przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o wykreślenie wpisu w terminie 7 dniu od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.
Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub kilku takich spółkach.
Więcej informacji: http://www.firma.gov.pl