sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

INWESTYCJE I HANDEL ZAGRANICZNY MAŁOPOLSKI

W raporcie Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w 2009 i 2010 roku wskazano największych inwestorów oraz główne źródła pochodzenia kapitału. Określono również strukturę i dynamikę napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Małopolski oraz prawidłowości ich rozmieszczenia w regonie. Zidentyfikowano 139 inwestorów zagranicznych, którzy w badanym okresie zainwestowali w Małopolsce powyżej 1 mln USD. Wśród nich 39 poniosło nakłady powyżej 10 mln USD, a 9 powyżej 50 mln USD. Liderem inwestycji była amerykańska firma F&P Holding, która przeznaczyła największe środki na dalszy rozwój swoich małopolskich spółek, wchodzących w skład grupy Can-Pack. Wśród największych inwestorów znalazły się również spółka TriGránit Holding z dominującym kapitałem węgierskim, działająca na rynku nieruchomości handlowych i biurowych oraz francuski koncern energetyczny EDF. W strukturze nakładów inwestycyjnych według krajów pochodzenia kapitału w latach 2009 i 2010 największą rolę odgrywały USA, które są źródłem około 1/4 inwestycji w tym okresie. Około 70% nakładów napłynęło w tym okresie do Małopolski z krajów europejskich (przede wszystkim z Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii oraz Węgier i Słowacji). Tradycyjnie największy kapitał angażują liderzy gospodarczy dawnej unijnej „piętnastki”. W 2009 i 2010 roku odnotowano w Małopolsce spadek napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Wielkość zainwestowanego w tych latach kapitału wynosiła odpowiednio 1 204 mln USD i 809 mln USD. Oznacza to dość istotne zmniejszenie się strumienia inwestycji w porównaniu z latami 2006-2008, kiedy aktywność zagranicznych firm w regionie była największa.
 
W raporcie Handel zagraniczny w Polsce i Małopolsce 2010 zwrócono uwagę, że Małopolska nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału eksportowego. Obecnie eksport regionu stanowi 4,8% krajowego wywozu. W latach 2005-2008 eksport Małopolski rozwijał się w tempie 17% rocznie. Podobnie jak w całym kraju, w 2009 roku nastąpiło załamanie eksportu – w wypadku Małopolski było ono jednak zdecydowanie głębsze. Pomimo ponownego wzrostu odnotowanego w 2010 roku nie udało się odbudować siły eksportowej regionu. W 2010 roku wartość małopolskiego eksportu wyniosła 5,7 mld euro – była o jedną dziesiątą niższa od wielkości z 2008 roku. Natomiast przeprowadzone badanie wśród firm eksportowych wykazało patrzenie przez nie z dość dużym optymizmem na przyszłość ich funkcjonowania. Optymizm ten może być w pewnym stopniu wynikiem wysokiego obecnie kursu euro wobec złotego, przy czym można oczekiwać, że wartość polskiego eksportu w 2011 roku utrzyma się co najmniej na poziomie z 2010 roku. Pozytywne nastroje wśród małopolskich przedsiębiorców wskazują na przewagę szans nad zagrożeniami w wymianie handlowej Małopolski.
 
W załączeniu przesyłamy streszczenia obu raportów. Pełne raporty z badań zamieszczone są na stronie internetowej projektu systemowego Małopolskie Obserwatorium Gospodarki: http://www.gospodarka.obserwatoria.malopolska.pl/.
 
 
 
 
Z poważaniem,
 
Zespół
Małopolskiego Obserwatorium Gospodarki
Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków
tel. 012 63 03 368
fax. 012 63 03 558
www.gospodarka.obserwatoria.malopolska.pl