sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

Fundusz Pożyczkowy „Nowy Małopolski Przedsiębiorca”

Fundusz Pożyczkowy „Nowy Małopolski Przedsiębiorca” powstał ze środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”.
Fundusz Pożyczkowy „Nowy Małopolski Przedsiębiorca” prowadzony jest przez projektodawcę,  Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej. Punkty Naboru Wniosków będą się znajdować również w: Chrzanów, Kraków, Tarnów, Nowy Sącz. Przewidziany okres realizacji projektu: od 01.12.2012r.do 30.09.2014r.

Szczegóły: http://www.nowy-malopolski-przedsiebiorca.pl/


W ramach Funduszu Pożyczkowego będą udzielane mikropożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Minimalna wartość pożyczki nie może być niższa niż 10 000,00 zł., a maksymalna wartość pożyczki nie może być wyższa niż 50 000,00 zł.
Preferencje:
* dla osób które na dzień złożenia wniosku są pełnoletnie, a nie ukończyły 24 roku życia.
* dla osób, które na dzień złożenia wniosku ukończyły co najmniej 50 rok życia.
Do ubiegania się o pożyczkę uprawnione są osoby spełniające łącznie poniższe warunki:
1. Osoby zamieszkujące , pracujące lub uczące się na terenie województwa małopolskiego. Przedstawiające jednocześnie zaświadczenie ze szkoły, wyższej uczelni, zakładu pracy lub dowód tożsamości lub zaświadczenie ze stosownego urzędu potwierdzające zamieszkanie czasowe lub stałe na terenie województwa małopolskiego.
2. Osoby, które nie prowadzą i w przeciągu 12 miesięcy do dnia założenia wniosku nie prowadziły działalności gospodarczej.
3. Osoby, które zarejestrują działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego.


Wyłączenia:
• Osoby  nie spełniające powyżej wymienionych warunków,
• Branża zbrojeniowa, tytoniowa, alkoholowa  oraz rolnictwo
• Pomoc de minimis; osoby które otrzymały pomoc de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto, łącznie z pomocą o którą się ubiegają przekracza równowartość 200 tys. Euro, a w przypadku transportu drogowego równowartość 100 tys. Euro. 
Dokumenty aplikacyjne:
• Wniosek pożyczkowy wraz ze stosownymi oświadczeniami,
• Kserokopia dowodu osobistego,
• Zaświadczenia z zakładu pracy, szkoły lub uczelni,
Przeznaczenie pożyczki:
• Cel inwestycyjny:
- Zakup, budowa, rozbudowa budynków,
-Zakup przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,
-Zakup maszyn, urządzeń, wyposażenia, aparatury, ręcznych narządzi pracy itp.,
- Zakup wartości niematerialnych i prawnych,
-Zakup innych inwestycji spełniających warunki regulaminu i programu,
• Cel obrotowy:
- zakup surowców, materiałów, towarów, bieżących kosztów prowadzenia działalności, przy czym koszty bieżącej działalności nie mogą stanowić więcej niż 25 % wartości pożyczki, a reklama i promocja więcej niż 10 % wartości pożyczki
• Cel inwestycyjno- obrotowy

Szkolenia i doradztwo
1. Szkolenia i doradztwo grupowe i indywidualne przed uruchomieniem działalności gospodarczej:
o Szkolenie -12 godzin/ 45 minut
o Doradztwo grupowe- 4 godziny
o Doradztwo indywidualne -3 do 10 godzin
*Przysługuje wszystkim wnioskodawcą, których wnioski zostały pozytywnie ocenione przez Komisje Oceny Wniosków,
*Szkolenie doradztwo grupowe oraz doradztwo indywidualne przed udzieleniem pożyczki jest obowiązkowe dla wszystkich wnioskodawców i stanowi warunek wypłaty środków pieniężnych pochodzących z przyznanej pożyczki,
* Grupa szkoleniowo doradcza liczy nie więcej niż 15 osób.
* Szkolenie będzie połączone z doradztwem grupowym.
* Szkolenia i doradztwo oraz doradztwo grupowe i indywidualne będą odbywać się w miejscach naboru wniosków.
2. Szkolenie i doradztwo grupowe i indywidualne po uruchomieniu działalności gospodarczej:
o Szkolenie – 4 godziny
o Doradztwo grupowe- 4 godziny
o Doradztwo indywidualne- do 10 godzin- w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy
*Szkolenia oraz doradztwo grupowe i indywidualne przysługuje  wszystkim pożyczkobiorcą, którzy podpiszą umowę pożyczki,
*Pożyczkobiorca, który skorzysta ze wsparcia szkoleniowo doradczego po uruchomieniu działalności gospodarczej otrzyma zaświadczenie o pomocy de minimis.
Po zakończeniu szkolenia oraz doradztwa grupowego i indywidualnego wnioskodawcy powinni założyć działalność gospodarczą.
Wypłata pożyczki nastąpi po założeniu działalności gospodarczej, podpisaniu umowy szkoleniowo-doradczej oraz ustanowieniu zabezpieczeń.
Tryby składania wniosków:
1. Zamknięty
• Dla środków pochodzących bezpośrednio z dofinansowania Funduszu :
Trzy nabory zamknięte:
o I nabór: od 02 stycznia 2013 do 31 stycznia 2013 roku
o II nabór: od 01 marca 2013 do 01 kwietnia 2013 roku
o III nabór: od 02 maja 2013 do 31 maja 2013 roku
W ramach naboru zamkniętego wnioski będą rejestrowane na liście podstawowej( możliwość zarejestrowania 15 wniosków) oraz rezerwowej ( możliwość zarejestrowania 5 wniosków)
W przypadku naboru zamkniętego zaplanowano przyjęcie 215 wniosków na listę podstawową oraz 75 listę rezerwową przy czym:
- osoby do ukończenia 24 roku życia mają zagwarantowane 104 miejsca na listach podstawowych oraz 37 na listach rezerwowych,
- osoby powyżej 50 roku życia mają zagwarantowane 46 miejsc na listach podstawowych oraz 17 na listach rezerwowych.
2. Otwarty
• Dla środków pochodzących ze spłaty pożyczek i odsetek.
- Do wyczerpania bieżących środków.
* określony jest termin otwarcia przyjmowania wniosków, nie ma określonego terminu zamknięcia,
* Wnioski będą przyjmowane w sposób ciągły,
*O przyjęciu wniosku do rozpatrzenia będzie decydować kolejność zgłoszeń.
Punkty naboru wniosków gwarantują bezpłatną pomoc przy wypełnianiu wniosków pożyczkowych.

Miejsce składania wniosków
1. Sucha Beskidzka- Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej, /SSCPiR/
2. Kraków- Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji,  /FRDL Mistia/
3. Nowy Sącz- Sądecka Izba Gospodarcza,
4. Tarnów- Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji Kraków /FRDL Mistia/
5. Chrzanów-Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A /ARMZ S.A/