sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

OCHRONA ŚRODOWISKA W OBRĘBIE FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA

Sądecka Izba Gospodarcza uprzejmie informuje, iż prowadzi aktualnie zapisy na całkowicie bezpłatne szkolenie, które swoim zakresem obejmować będzie tematykę ochrony środowiska w obrębie funkcjonowania przedsiębiorstwa. 
 
Certyfikat Zielonej Firmy Świadomej Środowiska oraz dla każdego z uczestników Certyfikat Managera ds. Środowiska – certyfikaty te umożliwią w przyszłości nawiązanie współpracy z zagranicznymi i krajowymi koncernami mającymi restrykcyjną politykę środowiskową oraz wpłyną na pozytywne kreowanie proekologicznego wizerunku  zarówno przedsiębiorstwa jak i marki. 
 
E – learning –  Szkolenia elearningowe dla kadry zarządzającej pozwalają na uzupełnienie i poszerzenie wiedzy uzyskanej na szkoleniach stacjonarnych. Taka konstrukcja ścieżki wsparcia pozwala na bardzo precyzyjne dopasowanie oferty szkoleniowych do potrzeb nie tylko poszczególnych firm, ale także do potrzeb osób kadry zarządzającej w firmie.
Informacje dotyczące szkoleń: 
 
W ramach uczestnictwa w projekcie uczestnik otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych, nocleg z wyżywieniem (śniadanie, obiad, przerwy kawowe), oraz zwrot kosztów dojazdu (w przypadku noclegu).
 
Projekt adresowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw sektora przetwórstwa przemysłowego oraz budownictwa z terenu całej Polski. Warunek ten jest spełniony, jeżeli przedsiębiorstwo biorące udział w projekcie posiada symbol PKD (główny lub pomocniczy) 10 – 33 lub 41 – 43.
 
Chcąc wyjść naprzeciw przedsiębiorcom, w sposób uwzględniający ich realne potrzeby organizator szkoleń dopuszcza możliwość zorganizowania szkoleń z tematu zaproponowanego przez przedsiębiorcę.
 
Każde przedsiębiorstwo może wydelegować na szkolenie od 3 – 6 pracowników.
 
Zgłoszeń z podaniem danych kontaktowych można dokonywać drogą elektroniczną pod adresem e- mail: aruchala@sig.org.pl
 
 
SZCZEGÓŁOWA TEMATYKA I TERMINY:
 
22.10-23.10.2014 – I część cyklu szkoleniowego
 
Dzień 1
Obowiązki przedsiębiorców wynikające z przepisów ochrony środowiska
- najważniejsze przepisy z zakresu ochrony środowiska (m.in. Prawo ochrony
środowiska, Prawo wodne, ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków, ustawa o odpadach, ustawa o opakowaniach i odpadach
opakowaniowych, ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania
niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, ustawa
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawa o ochronie przyrody, itp.)
- normy i standardy środowiskowe w prawie,
 
Dzień 2
Zasady korzystania ze środowiska, w tym:
- obowiązki podmiotu korzystającego ze środowiska
- decyzje administracyjne, z których wynikają obowiązki środowiskowe
- opłaty i kary środowiskowe
- organy ochrony środowiska i ich kompetencje
- przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, w tym:
- oceny oddziaływania na środowisko
 
 
29.10-31.10.2014 – II część cyklu szkoleniowego
 
Dzień 3
Gospodarka odpadami
- obowiązujące przepisy prawa w zakresie gospodarki odpadami
- odpady – definicje i katalog odpadów, w tym:
- odpady PCB, oleje odpadowe, baterie i akumulatory, opady opakowaniowe,
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
- zasady gospodarki odpadami, w tym:
- wytwarzanie
- magazynowanie
- recykling/odzysk
- unieszkodliwianie
- zbieranie
- transport
- dokumenty w gospodarce odpadami, w tym:
- ewidencja
- sprawozdania
 
Dzień 4
Gospodarka wodno-ściekowa
- obowiązujące przepisy prawa w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
- pobór wód, w tym:
- pozwolenia wodno-prawne
- pobór wody z sieci wodociągowej
- obowiązki przedsiębiorcy
- ścieki w przedsiębiorstwie, w tym:
- pozwolenia wodno-prawne
- warunki odprowadzania ścieków do kanalizacji
- warunki wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi
- wody opadowe i roztopowe
 
Dzień 5
Nowa Perspektywa Unijna w świetle zrównoważonego rozwoju MŚP
- zasady wdrażania funduszy europejskich w perspektywie 2014-2020, w tym:
- rodzaje funduszy europejskich
- Umowa Partnerstwa i programy operacyjne
- główne źródła wsparcia dla przedsiębiorców, w tym:
- Program Inteligentny Rozwój
- Program Polska Wschodnia
- programy regionalne
- klastry
- pomoc publiczna