sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

Projekt "Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji małopolskich przedsiębiorstw"

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji wdraża projekt „Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji małopolskich przedsiębiorstw” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.2.

Projekt skierowany jest do osób z terenu województwa małopolskiego chcących utrzymać aktywność zawodową na rynku pracy lub zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, które:
• przewidziane są do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zatrudnione u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne,
• były zatrudnione u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne i utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

Oferujemy
1. Dla osób poszukujących nowej pracy:
• Warsztaty adaptacyjne z technik aktywnego poszukiwania pracy,
• Kursy zawodowe,
• Staże/praktyki zawodowe,
• Pomoc w zmianie/znalezieniu pracy.
2. Dla osób chcących założyć działalności gospodarczą:
• Szkolenie „Moja firma”,
• Doradztwo przed rozpoczęciem działalności gospodarczej,
• Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej, max. do 40 tys. zł,
• Dotacja na pokrycie bieżących kosztów działalności przedsiębiorstwa – 800 zł przez okres max. 12 miesięcy,
• Doradztwo dla nowo powstałych przedsiębiorstw

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 9.11 (piątek), o godzinie 11:00, w Domu Akademickim, ul. Długosza 61 33-300 Nowy Sącz, Sala szkoleniowa na parterze.

Szczegółowe informacje oraz kontakt w sprawie projektu:
FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji
ul. Szlak 73A, 31-153 Kraków
tel. +48 12 / 633 82 85 wew. 134
e-mail: reintegracja@mistia.org.pl
www: reintegracja.mistia.org.pl