sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji małopolskich przedsiębiorstw

Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych do uczestnictwa w projekcie: „Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji małopolskich przedsiębiorstw” w dniach 10-23 stycznia 2013 w Punktach Rekrutacyjnych w:

Krakowie: w siedzibie FRDL MISTiA, ul. Szlak 73a, 31-153 Kraków;
Tarnowie: w siedzibie Ośrodka MISTiA w Tarnowie, ul. Sikorskiego 5, 33-100 Tarnów;
Nowym Sączu: w siedzibie Sądeckiej Izby Gospodarczej, ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz;
Chrzanowie: w siedzibie Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A., ul. Grunwaldzka 5,32-500 Chrzanów.

Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa małopolskiego chcących utrzymać aktywność zawodową na rynku pracy lub zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, którzy:
- przewidziani są do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zatrudnieni u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne,
- byli zatrudnieni u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne i utracili pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.
W szczególności do udziału w Projekcie zapraszamy zwolnionych lub zagrożonych zwolnieniem nauczycieli.
Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej projektu: www.reintegracja.mistia.org.pl


Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie,
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.