sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

BEZPŁATNE SZKOLENIE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 28-30.10.2013r.

Sądecka Izba Gospodarcza zaprasza właścicieli i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, którzy do tej pory nie uzyskali pomocy w ramach Poddziałania 8.1.1 w związku z objęciem ich wsparciem w ramach projektów szkoleniowych zamkniętych, realizowanych w ramach POKL na bezpłatne szkolenie:
 
Zarządzanie projektami -  28-30.10.2013  (3 dni)  
 
ZP-WP2+GRAP2/JOBMAN - Wprowadzenie do zarządzania projektami - PRINCE2® 2009 oraz gra symulacyjna PRINCEOPOLY
 
Szkolenie skierowane do:  Dla osób pragnących zapoznać się w ogólnym zarysie z metodyką prowadzenia projektów PRINCE2®, członków zarządu przedsiębiorstw i organizacji, sponsorów oraz członków zespołów projektowych. Kierowników Projektów oraz Kierowników Zespołów Projektowych, którzy chcą w warunkach praktycznych przećwiczyć swoje umiejętności w pracy projektowej w środowisku PRINCE2®.
 
ZAPISY i SZCZEGÓŁY:
Sądecka Izba Gospodarcza
ul. Zielona 27
33-300 Nowy Sącz
tel. 18-4499164, tel.kom. 664 149 974
 
Tematy zajęć:
1. Wprowadzenie (0,5h)
• skąd się wzięła metodyka PRINCE2®
•definicja projektu
•cechy i parametry projektu
•produkty zarządcze i specjalistyczne
• program - definicja
• dlaczego projekty się nie udają.
2. Podstawy metodyki PRINCE2® (0,5h)
• ogólna charakterystyka
•tematy, pryncypia i procesy.
3.Uzasadnienie biznesowe (0,5h)
•zawartość
•znaczenie zasadności biznesowej dla powodzenia projektu.
3. Organizacja projektu (0,5h)
•struktura organizacyjna projektu
•rola Komitetu Sterującego
•rola Kierownika Projektu.
5.Plany i planowanie (1h)
•poziomy planów
•kroki planowania
•planowanie oparte na produktach - ćwiczenie praktyczne.
6.Pozostałe tematy (1h)
•Jakość
•Ryzyko
•Zmiana
•Postępy
7.Pryncypia, czyli zasady prowadzenia projektu (0,5h)
8.Rozpoczynanie projektu (0,5h)
• zlecenie przygotowania projektu
•przygotowanie projektu
•inicjowanie projektu.
Sterowanie realizacją projektu (0,5h)
•Proces Sterowania Etapem
•Zarządzanie Dostarczaniem Produktów
•Zarządzanie Końcem Etapu.
10.Zamykanie Projektu (0,5h)
11.Ścieżka certyfikacyjna (0,5h)
12.Wskazówki do dalszej pracy (0,5h)
13.Gra symulacyjna PRINCEOPOLY
•Wyjaśnienie instrukcji gry (1h)
•Podział ról (0,5h)
•Analiza DIP i instrukcji (2h)
•Dostarczenie projektu miasta (3,5h)
•Etap budowy 1 (2h)
•Etap budowy 2 (1,5h)
•Etap budowy 3 (1,5h)
•Dostarczenie miasta (2h)
W trakcie gry uczestnicy
doświadczą:
• zarządzania na różnych szczeblach (możliwość zamiany rolami; przyjęcia innej funkcji niż
pełnionej w rzeczywistości)
•trudności komunikacyjnych typowych dla wielopoziomowej struktury zarządzania
•roli współpracy (szczególnie w obszarze wymiany i skoordynowanego przepływu informacji) dla osiągania zakładanych celów
•roli przywództwa (na każdym poziomie)
• współzależności między wszystkimi poziomami zarządzania nauczą:
•jak budować  zespół w oparciu o zaufanie
• jak wdrażać i egzekwować przestrzeganie ustalonych norm i zasad działania
• jak motywować innych członków zespołu do wspólnego działania
• jakie zagrożenie niesie brak kontroli nad ustalonym i normami
 
Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia:
Uczestnicy zapoznają się z problematyką prowadzenia projektów w oparciu o brytyjską metodykę PRINCE2®, powszechnie stosowaną w zarządzaniu projektami. Wiedza zdobyta w czasie szkolenia pozwoli lepiej pełnić rolę członka zespołu projektowego lubKomitetu Sterującego projektu prowadzonego zgodnie z PRINCE2®.
A także
• zwiększenie kompetencji graczy (gry skutecznie przekazują wiedzę i umiejętności)
•możliwość zdiagnozowania aktualnej sytuacji oraz poziomu kompetencji przed i po szkoleniu
•możliwość przetestowania planowanych działań i narzędzi otrzymanych na szkoleniu (nowe
rozwiązania, nowe strategie)
•możliwość zbudowania silnego zespołu poprzez przećwiczenie współpracy i uzyskanie
kompetentnej informacji zwrotnej od trenerów
 
Metoda szkolenia:
wykłady + warsztaty/gra
 
 
Czas trwania: 21 godzin
Oczekiwane przygotowanie słuchaczy: Szkolenie ma charakter ogólny i nie jest wymagana znajomość metod i narzędzi projektowych
Jako uzupełnienie rekomendujemy:
PR01 - MS Project - Tworzenie harmonogramów projektów, ZP-WKP - Narzędzia warsztatowe Kierownika Projektu,ZP-FP2 - PRINCE2® Foundation - Szkolenie akredytowane z egzaminem, ZP-PMI - Zarządzanie projektami wg standardu PMI/ P
MBoK; podejście praktyczne