sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

Ubezpieczenia dla przewoźników drogowych

Informacja o ubezpieczeniu odpowiedzialności zawodowej w zakresie minimalnej zdolności finansowej przewoźnika drogowego dla spełnienia wymogu określonego w art.7 ust. 1 rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady europy (we) 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r.


DLA KOGO?


Ubezpieczenie przeznaczone jest dla przewoźników drogowych, którzy ubiegają się o wydanie zezwolenia/licencji albo też dysponują ważnym zezwoleniem / licencją na wykonywanie transportu drogowego rzeczy, wydaną przez właściwy organ na podstawie obowiązujących przepisów.


UBEZPIECZYCIEL

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. (Powszechne Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.), zarejestrowane w sądowym rejestrze firm pod numerem 01-10-046150; Towarzystwo Ubezpieczeń notyfikowane w Polsce, w Komisji Nadzoru Finansowego i znajdujące się w jej rejestrze zakładów ubezpieczeń państw członkowskich UE i EFTA.


PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA


Ubezpieczyciel w ramach zawartej umowy ubezpieczenia, pokryje za Ubezpieczonego jego zobowiązania lub zaspokoi wysunięte wobec niego roszczenia finansowe dla spełnienia wymogu określonego w art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE) 1071/ 2009 z dnia 21 października 2009 r., ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego Dyrektywę Rady 96/26 WE (zwanym dalej „Rozporządzeniem”), w związku art. 3 ust. 1. lit. c, tego Rozporządzenia, do wysokości sumy gwarancyjnej i na zasadach określonych w warunkach ubezpieczenia.


KORZYŚCI

  • spełnienie wymogu wykazania odpowiedniej zdolności finansowej, wynikającego z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. przez każdego przewoźnika;
  • możliwość wykazania zdolności finansowej za przystępną składkę ubezpieczeniową przez przewoźników, którzy nie prowadzą tzw. „pełnej księgowości” i nie dysponują sprawozdaniem finansowym poświadczonym przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę;
  • wiarygodność wobec kontrahentów;
  • możliwość weryfikacji zawartego ubezpieczenia za pośrednictwem internetu, przy użyciu kodu QR,
  • bezpieczeństwo obrotu w zakresie usług transportowych;
  • możliwość zawarcia umowy przy użyciu systemu internetowego, umożliwiającego między innymi, wydruk dokumentów niezbędnych do zwarcia umowy (wydruk niektórych dokumentów możliwy jest po zaksięgowaniu przez bank wpłaty składki ubezpieczeniowej);
  • kontrola polisy dzięki dostępowi do konta on-line, w tym możliwość dostosowania zakresu ubezpieczenia do zwiększonej liczby pojazdów.


CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. (Powszechne Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.), zarejestrowane w sądowym rejestrze firm pod numerem 01-10-046150; Towarzystwo Ubezpieczeń notyfikowane w Polsce, w Komisji Nadzoru Finansowego i znajdujące się w jej rejestrze zakładów ubezpieczeń państw członkowskich UE i EFTA.

 
Szczegółowe informacje w biurze Izby pan Zdzisław Wańczyk