sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Sądeckiej Izby Gospodarczej odbędzie się w dniu 24.03.2014r. (poniedziałek):
 
- o godz. 16.00 - w I terminie 
- o godz. 16.30 - w II terminie. 
 
W przypadku braku wymaganego quorum w pierwszym terminie, Walne Zgromadzenie odbędzie się w drugim terminie, a jego uchwały we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad będą ważne bez względu na ilość przedstawicieli członków.
 
Walne Zgromadzenie obradować będzie w Auli 021, budynek B, Wyższej Szkoły Biznesu – NLU przy ulicy Zielonej 27 w Nowym Sączu.
 
Porządek obrad obejmować będzie: 
 
1. Otwarcie obrad – Przewodniczący Rady Kazimierz Pazgan.
2. Uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia – Uchwała 1/2014.
3. Wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza (Prezydium Walnego Zgromadzenia).
4. Wybór Komisji:
- Mandatowej (3 osoby)
- Uchwał i Wniosków (3 osoby)
- Wyborczej (3 osoby)
- Skrutacyjnej (3 osoby)
- Statutowej (3 osoby)
5. Na podstawie protokołu Komisji Mandatowej stwierdzenie przez Przewodniczącego obrad quorum i ważności obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Sprawozdanie Rady z działalności SIG – Przewodniczący Rady Kazimierz Pazgan
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności SIG – Przewodniczący Krzysztof Pawłowski.
8. Przedstawienie przez Komisję Uchwał i Wniosków pod głosowanie 
- Uchwały nr 2/2014 o przyjęciu sprawozdań Rady i Komisji Rewizyjnej.
- Uchwały nr 3/2014 o udzieleniu absolutorium Radzie SIG.
9. Przedstawienie przez Komisję Uchwał i Wniosków pod głosowanie Uchwały nr 4/2014 w sprawie uchwalenia ordynacji wyborczej.
10. Wystąpienie Komisji Wyborczej w sprawie zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego Rady i Prezesa SIG.
11. Wybory Przewodniczącego Rady SIG.
12. Wybory Prezesa SIG.
13. Ogłoszenie wyników wyborów na Przewodniczącego Rady i Prezesa przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej.
14. Wystąpienie Komisji Wyborczej w sprawie wyborów do organów Izby.
15. Wybory członków Rady SIG – Uchwała 5/2014. Liczba członków Rady nie może przekroczyć 75 osób. 
O ewentualnym zwiększeniu tej liczby decyduje Walne Zgromadzenie.
16. Wybór Komisji Rewizyjnej SIG.
17. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady SIG i Komisji Rewizyjnej.
18. Wystąpienie Przewodniczącego Rady i Prezesa SIG dotyczące planów działalności SIG na lata 2014-2017.
19. Przedstawienie przez Komisję Uchwał i Wniosków pod głosowanie projektu Uchwały nr 6/2014 w sprawie zmiany Statutu Sądeckiej Izby Gospodarczej (w zakresie dotyczącym utworzenia przy Izbie stałego sądu arbitrażowego oraz działającego w jego strukturze stałego ośrodka mediacyjnego).
20. Przedstawienie przez Komisję Uchwał i Wniosków pod głosowanie projektu Uchwały nr 7/2014 w sprawie utworzenia Karpackiego Sądu Arbitrażowego przy Sądeckiej Izbie Gospodarczej i przyjęcia jego Statutu.
21. Przedstawienie przez Komisję Uchwał i Wniosków pod głosowanie Uchwały nr 8/2014 w sprawie powołania Prezesa Karpackiego Sądu Arbitrażowego przy Sądeckiej Izbie Gospodarczej.
22. Wolne wnioski.
23. Zakończenie obrad.
 
W związku z planowanymi zmianami w Statucie SIG dotyczącymi powołania Sądu Arbitrażowego przy SIG informujemy, iż na stronach www.sig.org.pl został zamieszczony projekt Statutu w/w Sądu. 
 
Ze względów organizacyjnych prosimy o telefoniczne potwierdzenie Państwa obecności pod nr tel.18-4499164.