sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

Skuteczna windykacja i zabezpieczenie należności - Szkolenie w Nowym Sącz 9-10.06.2011

W dniach 9-10 czerwca zapraszamy Państwa na szkolenie "Skuteczna windykacja i zabezpieczenie należności".

Szkolenie dofinansowane  w 100% ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego skierowane jest dla właścicieli i pracowników mikro i małych firm z Małopolski. Aby wziąć udział w szkoleniu należy dostarczyć wypełnione dokumenty zgłoszeniowe oraz kserokopię wpisu do ewidencji do Sądeckiej Izby Gospodarczej ( ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz).

Dokumenty zgłoszeniowe do pobrania:

 Formularz zgłoszeniowy na szkolenie 

 Formularz zgłoszeniowy - dane uczestnika 

 Formularz - oświadczenie o pomocy publicznej innej niż de minimis

 

Szkolenie organizowane w ramach projektu "Małopolska Akademia Zarządzania - systemowy cykl szkoleń dla mikro i małych przedsiębiorstw"

Szczegóły: Kamila Kosal-Garbacz (18) 449-91-64, e-mail: kgarbacz@sig.org.pl

W programie szkolenia:

I.                   Skuteczna windykacja i zabezpieczenie należności (istota, podział na windykację przedsądową, sądową)

II.                Informacja Gospodarcza :

1)    Biuro Informacji gospodarczej , instytucje sporządzające i gromadzące i przetwarzające dane

2)    Ewidencje, księgi wieczyste  jako źródła informacji o dłużniku

3)    Opnie o przedsiębiorcach

4)    Agencje wywiadowcze

5)    Krajowy Rejestr Sądowy, Rejestr Dłużników Niewypłacalnych Rejestr Przedsiębiorców jako źródło informacji o kontrahencie

III.             Postępowanie administracyjne – postępowanie egzekucyjne w administracji

1)    Zasady egzekucji

2)    Organy egzekucyjne

3)    Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego

4)    Koszty egzekucji

5)    Egzekucja należności pieniężnych

6)    Wyłączenia spod egzekucji

IV.             Postępowanie Cywilne - ryzyko niespłacenia zobowiązań przez kontrahentów - sposoby weryfikacji potencjalnych kontrahentów oraz zabezpieczenia transakcji, monitorowanie terminowości płatności kontrahentów, etap sądowy windykacji należności - pisma procesowe, reprezentacja, kwestie dowodowe, możliwości przyśpieszenia procedury,

1)    Kompletowanie i dostarczanie dokumentów

2)    Koszty postępowania sądowego

3)    Negocjacje i mediacje

4)    Postępowanie egzekucyjne

5)    Postępowanie zabezpieczające

6)    Rodzaje postępowań (grupowe, zwykłe, nakazowe, upominawcze, uproszczone, europejskie postępowania )

7)    Ugody (sądowe i pozasądowe) ; mediacje , zapis  na sąd polubowny

8)    Środki zaskarżenia (zażalenie i apelacja)  a nadzwyczajne środki zaskarżenia

9)    Wybór sądu

V.                Prawo cywilne

1)    Umowy – zabezpieczenia

2)    Windykacja pozasądowa : wymagalność, przedawnienie roszczeń, wezwani do zapłaty , , procedury windykacyjne w firmie, uprawnienia firmy windykacyjnej

3)    Zabezpieczenia rzeczowe  ( blokada środków na rachunku bankowym, zastaw, kaucja zastaw rejestrowy , przewłaszczenie na zabezpieczenie, zastrzeżenie prawa własności)  i osobowe ( poręczenie, poręcznie wekslowe)

4)    Zobowiązania ( potracenie, przejecie długu, przystąpienie do długu, umowa cesji, nowacja zobowiązania, zbycie wierzytelności )

VI.             Postępowanie rodzinne

1)    Egzekucja – p-ko małżonkowi dłużnika

2)    Nadanie klauzuli wykonalności

3)    Sprzeciw małżonka od czynności prawnej

4)    Zasady odpowiedzialno ci małżonków za długi

VII.          Postępowanie karne

1)    Odpowiedzialność karna

2)    Powództwo adhezyjne

3)    Przestępstwa popełnianie przez dłużników

4)    Wykorzystanie wyroku karnego w procesie windykacyjnym

VIII.       Postępowanie podatkowe  skutki windykacji należności (forfaiting, koszty windykacji, odsetki, potracenia, przedawnienia, przewłaszczenia na zabezpieczenie, wierzytelności nieściągalne)

IX.             Prawo pracy ( dochodzenie należności przez pracodawcę, odpowiedzialność zakładu pracy)

X.                Prawo upadłościowe i naprawcze ( podstawy postępowania, zgłoszenie wierzytelności, zgłoszenie wierzytelności )

XI.             Prawo wekslowe (błędy przy wypełnianiu weksla, rodzaje weksli, poręczenia wekslowe , zwrot weksla)

XII.          Rachunkowość (przeksięgowania należności w koszty podatkowe, zakup wierzytelności)

XIII.       Spadki (dłużnik spadkodawcy, egzekucja ze spadku, odpowiedzialność spadkodawcy za dugi spadkowe, zapis windykacyjny)

XIV.       Spółki . Odpowiedzialność członka zarządu spółki kapitałowej wobec osób trzecich, wobec spółki oraz jego odpowiedzialność karna . Odpowiedzialność wspólników spółki osobowej.