sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

SZKOLENIE Z ZAKRESU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, 24.02.2016

Sądecka Izba Gospodarcza organizuje szkolenie pt.: „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE” w dniu 24.02.2016r. w godz. 9.00-15.00 w siedzibie SIG przy ulicy Zielonej 27 w Nowym Sączu.
 
Koszt szkolenia dla:
- członków Sądeckiej Izby Gospodarczej 123 zł brutto, 
- firm niezrzeszonych w SIG - 246 zł brutto. 
 
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie KARTY ZGŁOSZENIA i potwierdzenia przelewu do biura SIG na nr faksu: 18-4499165 lub skanem na e-mail:biuro@sig.org.pl do dnia 19.02.2016r.
 
PROGRAM
 
1. Procedury udzielania zamówień: uproszczona, podstawowa i zaostrzona (progi kwotowe)
 
2. Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
a)       warunki udziału w postępowaniu i dokumenty potwierdzające ich spełnienie,
b)       wykluczenie wykonawcy z postępowania,
c)       wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia.
 
3. Opis przedmiotu zamówienia – obowiązku zamawiającego oraz weryfikacja ich spełnienia przez Wykonawcę środki kontroli zamawiającego) .
 
4. Zasady udzielania zamówień publicznych: 
a)       zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, 
b)       bezstronność i obiektywizm zamawiającego, 
c)       jawność, 
d)      pisemność,
e)       prowadzenie postępowania w języku polskim, 
f)        traktowanie trybów przetargowych jako podstawowe.
 
5. Tryby postępowania o udzielnie zamówienia publicznego:
a)       SIWZ,
b)       wadium,
c)       kwalifikacja wykonawców,
d)      negocjacje.
 
6. Wybór najkorzystniejszej oferty: 
a)       definicja oferty, forma oferty, treść oferty, oferta częściowa,
b)       termin złożenia oferty,
c)       termin związania ofertą,
d)      otwarcie ofert,
e)       oczywista omyłka pisarska, omyłka rachunkowa w obliczeniu ceny oferty,
f)        odrzucenie oferty,
g)       rażąco niska cena,
h)      kryteria oceny ofert,
i)        unieważnienie postępowania,
j)         zawarcie umowy.
 
7. Umowy o zamówienia publiczne - cechy szczególne:
a)       forma umowy,
b)       zmiana sposobu spełnienia świadczeniaprzed zawarciem umowy,
c)       zmiany umowy,
d)      unieważnianie umowy,
e)       zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
f)        zmiany w systemie zamówień publicznych, które weszły w życie 1 lipca 2015 r., dotyczące odwróconego podatku VAT.
 
8. Środki ochrony prawnej:
a)       odwołanie: podmioty uprawnione do wnoszenia, podstawy i termin wnoszenia, zawiadomienie zamawiającego o wniesieniu odwołania, 
b)       skarga: podmioty uprawnione do wnoszenia, podstawy i termin wnoszenia.