sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

SZKOLENIE: VAT W TRANSPORCIE 2016, 10.03.2016

Sądecka Izba Gospodarcza organizuje szkolenie pt: „Podatek VAT w 2016 r. w branży TSL (Transport – Spedycja – Logistyka) – nowelizacja przepisów, bieżące problemy, najnowsze orzecznictwo” w dniu 10.03.2016r. w godz. 9.00-15.00. w siedzibie SIG przy ulicy Zielonej 27 w Nowym Sączu.
  
Koszt szkolenia dla:
- członków Sądeckiej Izby Gospodarczej 123 zł brutto, 
- firm niezrzeszonych w SIG - 246 zł brutto.
 
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie KARTY ZGŁOSZENIA i potwierdzenia przelewu do biura SIG na nr faksu: 18-4499165.
 
 
SZKOLENIE: VAT W TRANSPORCIE 2016
 
Podatek VAT w 2016 r. w branży TSL (Transport – Spedycja – Logistyka) – nowelizacja przepisów, bieżące problemy, najnowsze orzecznictwo.
 
Początek roku przyniósł ze sobą kolejne zmiany w zakresie podatku od towarów i usług. Część z tych zmian dotyczy bezpośrednio branży TSL. Na szkoleniu przypomniana zostanie także kwietniowa (2014) nowelizacja ustawy wprowadzająca nowe zasady odliczania podatku VAT od pojazdów samochodowych ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych interpretacji i orzeczeń w tym zakresie. Podzielmy się również z Państwem doświadczeniami wynikającymi z kontroli podatkowych przeprowadzonych w z tym zakresie (sprawdzenia rzetelności ewidencji przebiegu pojazdu, sankcje „za popełnienie użytku prywatnego” przez pracownika). W czasie szkolenia wskażemy również na aktualne problemy dotyczące branży w szczególności na problemy dotyczące odliczania podatku VAT z kart paliwowych w świetle najnowszego niekorzystnego dla podatników orzecznictwa sądów administracyjnych.  
 
Zmiany VAT od 1 stycznia 2016 r. czy i w jakim zakresie dotyczą branży TSL
 
1. Nowy współczynnik proporcji w VAT do 1 stycznia 2016 r czy należy go stosować w branży TSL ? 
zmiany w zakresie odliczania VAT od zakupów wykorzystywanych do celów mieszanych (do działalności gospodarczej oraz do celów niezwiązanych z tą działalnością) czy nowy współczynnik powinien być stosowany w branży TSL
pojęcie zakupów częściowo związanych i częściowo niezwiązanych z działalnością gospodarczą.
kto jest zobowiązany do obliczania preproporcji – sytuacja jednoosobowych działalności gospodarczych, podmiotów uzyskujących dotacje, fundacji oraz jednostek samorządy terytorialnego, uczelni i innych podmiotów dotowanych z budżetu państwa.
jak obliczać preproporcję – czy podatnik może samodzielnie ustalić wysokość współczynnika?
ustalanie prewspółczynnika w porozumieniu z naczelnikiem urzędu skarbowego
czy preproporcja zwalnia podatnika z obowiązku obliczania proporcji – nakładanie się współczynników;
różnice między współczynnikiem proporcji przy prowadzeniu działalności opodatkowanej i zwolnionej a współczynnikiem proporcji przy wykonywaniu czynności opodatkowanych i nieopodatkowanych.
2. Nowe wysokości odsetek od zaległości w podatku VAT 
nowe wysokości odsetek od zaległości 
kiedy przysługują odsetki obniżone ? 
kiedy organ podatkowy naliczy odsetki podwyższone ?
3. Zmiany w VAT planowane na 2016 r.
 
Bieżące problemy podatkowe w zakresie podatku VAT w branży TSL
 
1. Obowiązek podatkowy od dnia 1 stycznia 2014 r. dla branży TSL: 
oderwanie obowiązku podatkowego od wystawienia faktury – zasady ogólne
kiedy powstaje obowiązek podatkowy w transporcie i spedycji? – problemy ze zdefiniowaniem momentu wykonania usługi w branży; jaką rolę pełnią protokoły?; najnowsze interpretacje podatkowe w tym zakresie;  
obowiązek podatkowy przy sprzedaży ciągłej (dostawy towarów i świadczenie usług),
obowiązek dla usług świadczonych w portach  - przeładunek, załadunek, badania, czyszczenie, holowanie;
 
2. Stawki VAT właściwe dla usług transportowych:
 • stawka podstawowa a stawki preferencyjne,
 • zakres stosowania stawki podstawowej w przypadku usług transportowych,
 • zakres zastosowania stawki 0% w odniesieniu do usług transportu międzynarodowego,
 • dokumenty potwierdzające świadczenie usług transportu międzynarodowego oraz uprawniające do zastosowania stawki 0%,
 • usługi opodatkowane poza terytorium kraju – zasady dokumentowania,
 • usługi transportu pasażerów.
 
2. Ryzyka odliczania 100 % VAT od samochodów  - wnioski pokontrolne o oraz najnowsze interpretacje i orzecznictwo: 
kontrole organów podatkowych samochodów wykazanych na VAT-26,
jak liczyć termin na złożenie informacji vat-26 (zaliczki, opłaty rejestracyjne),
jak prawidłowo skonstruować regulamin/procedurę wykluczającą możliwość użytku prywatnego pojazdów służbowych,
sankcje podatkowe i karnoskarbowe za „popełnienie użytku prywatnego” przez pracownika,
wydatki dotyczące pojazdów z pełnym i częściowym odliczeniem,
odpłatny wynajem dla pracowników a odliczenie podatku,
wpływ odliczenia podatku VAT na koszty uzyskania przychodów,
najnowsze interpretacje podatkowe i wyjaśnienia Ministra Finansów.
 
3. Transport, spedycja i logistyka - sposób opodatkowania przegląd najważniejszych wyroków i problemów związanych z branżą: 
 
brak prawa do odliczenie VAT od kart paliwowych – najnowsze podejście sądów administracyjnych do odliczenia VAT,  
usługi magazynowania – miejsce świadczenia w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,
usługa transportowa a usługa spedycyjna – różnice i podobieństwa- czy usługa transportowa może być usługą ciągłą/ usługa transportowa i spedycyjna jako świadczenia złożone, 
miejsce świadczenia usług transportu i spedycji międzynarodowej 
sposób rozliczenia usług transportu świadczonej na rzecz polskiego podatnika jeżeli miejsce świadczenia znajduje się poza terytorium kraju – kto rozlicza podatek,
dokumentacja usług transportu i spedycji międzynarodowej dla potrzeb stosowania stawki podatku w wysokości 0%,
refakturowanie usług transportowych i spedycyjnych – miejsce świadczenia, stawki podatku,
bieżące orzecznictwo i interpretacje organów podatkowych.