sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

Nabór - Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki

Zarząd Województwa Małopolskiego (dalej ZWM), za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2  Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP, Typ A: opracowanie i wdrażanie strategii/planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa i Typ B: wdrażanie strategii/planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa.
Instytucją Organizującą Konkurs jest MCP.
 
Planowany termin ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu: kwiecień 2017 r.    
 
Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowejerpo.malopolska.pl . Nabór wniosków o dofinansowanie trwa od dnia 30 marca 2016 r.(dzień otwarcia naboru) do dnia 31 stycznia 2017 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).
 
Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa
 
W ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia z zakresu opracowania oraz wdrażania nowych modeli biznesowych w MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia ich działalności, poprzez przygotowanie i wdrożenie strategii/planu działalności międzynarodowej lub – w przypadku posiadania ww. dokumentu – wdrożenie strategii/planu działalności międzynarodowej.
 
Wdrożenie strategii/planu działalności międzynarodowej może polegać na realizacji m.in. następujących działań: 
a)    doradztwo dotyczące strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej,
b)    doradztwo dotyczące potencjalnych partnerów handlowych, wyszukiwania i doboru partnerów na wybranych rynkach zagranicznych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych (także ich przeprowadzenie),
c)    doradztwo w zakresie opracowania koncepcji marki/wizerunku przedsiębiorstwa na wybranym rynku zagranicznym (w tym, np. doradztwo dotyczące projektowania materiałów promocyjnych i reklamowych, stron internetowych, aplikacji mobilnych), przeznaczonych do promocji i sprzedaży na docelowych rynnach zagranicznych,
d)    doradztwo w zakresie dostosowania produkcji (produktu i jego właściwości) bądź usługi do wymagań docelowego rynku zagranicznego (w tym, np. rozmiary produktu, jego opakowanie, minimalne standardy świadczenia usług),
e)    doradztwo oraz uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktu lub usługi na docelowy rynek zagraniczny (certyfikaty, pozwolenia, homologacje, itp.)
f)     udział w charakterze wystawcy w imprezach targowo-wystawienniczych zorientowanych na rynki zagraniczne, odbywających się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub za granicą.
Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 50%. Maksymalna kwota dofinansowania środkami EFRR wynosi 200 000 PLN.
 
Minimalny wkład własny Wnioskodawcy
Minimalny wkład własny Wnioskodawcy wynosi 50% wydatków kwalifikowanych projektu.
 
Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą konkursu.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Instytucji Organizującej Konkurs tj. Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków, pod nr tel. (12) 376 91 91 oraz drogą elektroniczną  e-mail: info@mcp.malopolska.pl oraz  na stronie internetowej