sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

JEDNOLITY RYNEK UE - BARIERY I UTRUDNIENIA

Departament Spraw Europejskich Ministerstwa Rozwoju i Technologii, chciałabym poinformować, że prowadzi sprawy związane z udziałem Polski w pracach Grupy Zadaniowej ds. Egzekwowania Przepisów dotyczących Jednolitego Rynku (Single Market Enforcement Task-Force – SMET) oraz jej formacji przygotowawczych i tematycznych (Sherpa). SMET jest stworzoną w 2020 r. grupą zadaniową złożoną z przedstawicieli państw członkowskich i Komisji Europejskiej, której celem jest eliminacja barier na jednolitym rynku. W ramach tej grupy omawiane są różne projekty pilotażowe, m.in. dot. uznawania kwalifikacji zawodowych, usprawniania procedur wydawania zezwoleń na OZE, czy transgraniczne świadczenie usług (delegowanie pracowników).

SMET jest stosunkowo nową grupą i jak do tej pory największe efekty jego pracy widać przy projekcie dotyczącym uznawania kwalifikacji zawodowych w odniesieniu do tzw. wstępnych sprawdzeń kwalifikacji (prior checks) – wiele p.cz. w ramach tego projektu zredukowała/redukuje część zawodów, które podlegają pod tę procedurę. W innych obszarach - jak np. przy delegowaniu pracowników – choć dyskusje nie należą do najłatwiejszych, to jednak są prowadzone by wypracować praktyki i rozwiązania, które ułatwią biznesowi, w szczególności MŚP, korzystanie ze swobód jednolitego rynku.

Więcej informacji o SMET w tym raporty o dotychczasowej działalności grupy można znaleźć pod tym linkiem: https://single-market-economy.ec.europa.eu/sing...

W opinii Departamentu Spraw Europejskich istotny wpływ na skuteczność prac SMET będzie miało zaangażowanie przedsiębiorców, których doświadczenie związane z funkcjonowaniem na jednolitym rynku będzie kluczowym drogowskazem.

Zależy Departamentowi Spraw Europejskich na poprawie przepływu informacji i wymianie pomysłów na poprawę funkcjonowania jednolitego rynku. Aspekt praktyczny jest zasadniczy, dlatego zwraca się z prośbą o przekazywanie na adres: sekretariatDSE@mrit.gov.pl informacji o napotykanych przez polskich przedsiębiorców barierach/utrudnieniach na jednolitym rynku i/lub propozycji nowych projektów, którymi mógłby zająć się SMET.

Sądecka Izba Gospodarcza prosi ewentualnie przedsiębiorców, którzy prześlą do MRIT taką informację o przekazanie jej również do wiadomości SIG na adres e-mail: biuro@sig.org.pl