sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

Konsultacje społeczne Komisji Europejskiej

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne, których celem ma być uzyskanie opinii na temat oczekiwań obywateli UE w zakresie finansowania oraz funduszy unijnych w poszczególnych dziedzinach. Odpowiedzi zostaną wzięte pod uwagę przy pracach nad tworzeniem nowej generacji programów finansowych objętych wieloletnimi ramami finansowymi po 2020 r., czyli długoterminowym budżetem UE.

Konsultacje są otwarte dla wszystkich obywateli oraz odpowiednich podmiotów w zależności od dziedziny, której dotyczą konsultacje.

Każda opinia może mieć wpływ na to jak zostaną wydane fundusze Unii Europejskiej po 2020 roku, dlatego tak ważny jest aktywny udział firm i instytucji z Małopolski i możliwie szerokie upowszechnienie tej informacji wśród podmiotów, które w Państwa ocenie powinny wypowiedzieć się na poniższe tematy.

1.                  Konsultacje publiczne w sprawie funduszy UE w dziedzinie inwestycji, badań i innowacji, MŚP i jednolitego rynku.

Termin: 8 marzec 2018

W konsultacjach mogą wziąć udział osoby prywatne, organizacje i podmioty zainteresowane lub zajmujące się kwestiami związanymi z inwestycjami, przedsiębiorczością, badaniami naukowymi, innowacjami i MŚP.

 

Kwestionariusz (w j. polskim) dostępny jest na stronie: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/de6680a2-3851-4856-a408-411884afe1f8?draftid=21cf1ae4-14ab-4d9c-bf8c-7973531cf55f&surveylanguage=PL

 

2.                  Konsultacje publiczne w sprawie funduszy UE w dziedzinie polityki spójności

Termin: 8 marzec 2018

Konsultacje są otwarte dla wszystkich obywateli i podmiotów zainteresowanych polityką spójności, w tym dla beneficjentów programów i funduszy UE, np. organów krajowych, regionalnych i lokalnych, organizacji międzyrządowych i pozarządowych, instytucji akademickich, społeczeństwa obywatelskiego i przedsiębiorstw.

 Kwestionariusz dostępny jest na stronie:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2eec41ff-e859-c4c9-1b47-6c508612517?surveylanguage=PL

 3.                  Konsultacje w sprawie ustanowienia funduszu na rzecz innowacji w ramach działania w dziedzinie klimatu

Termin: 8 kwiecień 2018

 Konsultacje są otwarte dla:

 *   Zainteresowanych stron, których bezpośrednio dotyczy rozporządzenie Komisji (które mogą skorzystać z finansowania): przedstawiciele przemysłu, w szczególności przemysłu stalowego, żelaznego, aluminiowego, miedziowego, rafineryjnego ropy naftowej, chemicznego, bioprzemysłu, przemysłu celulozowo-papierniczego, cementowego, wapienniczego, szklarskiego i ceramicznego, wytwarzania i magazynowania energii ze źródeł odnawialnych, a także sektorów i elektrowni wykorzystujących CCS/CCU.

*   Zainteresowanych stron, których pośrednio dotyczy rozporządzenie Komisji (które nie mogą skorzystać z finansowania, ale wyraziły zainteresowanie inicjatywą): przedstawiciele unijnych i krajowych stowarzyszeń branżowych, organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska, organów krajowych i regionalnych oraz instytucji UE, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, unijnych i krajowych instytucji finansowych oraz państw członkowskich.

*   Osób prywatnych.

Kwestionariusz dostępny jest na stronie: cid:part3.FB04551E.D8606D16@southpolandhouse.eu

 

Pozostałe konsultacje, dotyczące m.in. takich dziedzin jak: migracja, gospodarka i społeczeństwo cyfrowe, bezpieczeństwo, infrastruktura, środowisko znajdą Państwo tutaj https://ec.europa.eu/info/consultations_pl?field_consultation_status_value=open&field_core_policy_areas_target_id_selective=All