sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

„AKADEMIA MOCOWANIA Zabezpieczenie ładunków w transporcie drogowym”

„AKADEMIA MOCOWANIA Zabezpieczenie ładunków w transporcie drogowym”

Miejsce szkolenia: Nowy Sącz ul. Zielona 27
Termin szkolenia: do uzgodnienia,
GRUPA MINIMALNA 15 OSÓB.
Osobą prowadzącą będzie wieloletni pracownik Inspekcji Transportu Drogowego, doradca ADR. Zajęcia praktyczne będą odbywały się na modułowym symulatorze mocowania ładunku.

OSOBY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W SZKOLENIU PROSZONE SĄ O KONTAKT
Z PANEM ZDZISŁAWEM WAŃCZYKIEM – TEL. 604456682


PROGRAM SZKOLENIA
Część I. od godziny 9:00
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 2018r. w sprawie sposobu przewozu ładunku.
2. Rozporządzenie MI w sprawie wymagań co do przewozu odpadów.
3. Dyrektywa 2014/47/UE.
4. Normy PN-EN 12195.
5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 5 listopada 2019r. w sprawie kontroli ruchu drogowego.
6. Pozostałe przepisy regulujące zabezpieczenie towarów w transporcie.
7. Zasady załadunku pojazdu wynikające z zaleceń Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego (IRU).
8. Środki mocujące oraz środki pomocnicze.
9. Rachunkowe oraz tabelaryczne wyliczenie ilości środków mocujących.
10. Cechy środków mocujących.
11. Środek ciężkości - ze szczególnym uwzględnieniem zasad rozmieszczania ładunków.
12. Metody mocowania ładunku.
13. Zasady normatywnego obciążania osi pojazdu.
14. Ograniczenia w załadunku pojazdu: wynikające z kategorii dróg lub konstrukcji i warunków technicznych pojazdu
15. Obowiązki i odpowiedzialność uczestników przewozu.

Część II. od godziny 15:00
1. Obliczanie środka ciężkości.
2. Warunek stabilności ładunku.
3. Obliczanie liczby koniecznych środków mocujących.
4. Obliczanie masy ładunku możliwej do zabezpieczenia przy użyciu posiadanych środków mocujących.

KONSPEKT „Szkolenie z zabezpieczenia ładunków w transporcie drogowym”
Część I – czas trwania 4 – 5 godzin

1. Część pierwsza szkolenia ma charakter wykładu z wykorzystaniem pomocy audio – wizualnych.
2. W części I słuchacze zostaną zapoznani z regulacjami prawnymi związanymi z zabezpieczeniem ładunku w transporcie drogowym.
3. Zostaną omówione różnice w obowiązkach uczestników przewozu w zależności od tego czy przewożone są towary niebezpieczne, odpady czy ładunki inne niż niebezpieczne.
4. Zostanie zaprezentowana norma EN/PN 12195 dotycząca wymagań jakie stawia się środkom mocującym oraz sposobom obliczania sił działających na ładunek podczas przewozu.
5. Zostaną omówione wybrane metody mocujące oraz stosowane w branży środki mocujące. 6. Zostaną omówione różnego rodzaju typy pojazdów i ładowni pod kątem ich przystosowania do przewozu różnego rodzaju ładunków, w tym lądunków nietypowych i nienormatywnych.
7. Przedstawiony zostanie wynikający z przepisów prawa podział obowiązków uczestników przewozu towarów (nadawca, załadowca, przewoźnik)
8. Uczestnikom zostanie przedstawiony film z wypadku samochodowego związanego ze złym zabezpieczeniem ładunku. Zostanie przeprowadzona analiza przypadku.

Część II – czas trwania 2 – 3 godziny.
1. Część druga ma charakter warsztatowo ćwiczeniowy z wykorzystaniem wysokiej klasy trenażerów do ćwiczenia praktycznego metod zabezpieczenia ładunków.
2. Uczestnicy w części warsztatowo ćwiczeniowej będą mogli korzystać urządzeń transportu wewnętrznego, przestrzeni ładunkowej w pojeździe o DMC co najmniej 12 ton.
3. Możliwe ładunki do zamocowania przez uczestników szkolenia to: szpula kablowa, pęk stali gładkiej, pęk stali żebrowanej, worek do przewozu materiałów sypkich – „Big bag”, opakowania kartonowe, pojemniki na towary niebezpieczne – „ADR”, rury plastikowe, pojemnik koszowy oraz ciężki przedmiot z własnymi punktami mocowania.
4. Możliwe środki mocowania wyżej wymienionych ładunków, to palety, łańcuchy, pasy transportowe, ochraniacze środków mocujących, ochraniacze ładunków oraz maty antypoślizgowe,
5. Uczestnicy otrzymają zadania problemowe do samodzielnego i/lub grupowego rozwiązania. Zostanie zadany ładunek z podanymi szczegółowo parametrami co do wymiarów, ciężaru i rozkładu mas. Uczestnicy będą musieli zaproponować metodę mocowania, poprzeć ją odpowiednimi wyliczeniami na podstawie normy EN 12195-1 a następnie przedstawi pozostałym uczestnikom rozwiązanie przy tablicy.
6. W ostatniej części szkolenia uczestnicy podzieleni dostaną zadanie praktycznego wykonania zabezpieczenia ładunku przy zastosowaniu trenażera. Z wykonanych prac będą musieli złożyć sprawozdanie z podaniem wyliczeń i opisem zastosowanej metody.