sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

Przełomowe zmiany w podatku VAT - szkolenie

Sądecka Izba Gospodarcza zaprasza na organizowane wspólnie z Instytutem Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy szkolenie pt. "Przełomowe zmiany w podatku od towarów i usług - co nas czeka w nowym roku?" Szkolenie odbędzie się 23 listopada 2010 roku. Koszt uczestnictwa wynosi 250 zł + 43 zł materiały szkoleniowe.

KARTA ZGŁOSZENIA do pobrania

Szczegóły dotyczące szkolenia poniżej:

Ministerstwo Finansów przedstawiło w dniu 9 września 2010 r. projekt zmian ustawy o podatku od towarów i usług uwzględniający zapowiadaną przez Rząd RP zmianę stawek podatku. Na dzień dzisiejszy regulacje dotyczące stawek podatku wynikają również z projektu z dnia 17 września 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej oraz z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Powoduje to powoduje wątpliwości, który projekt zostanie skierowany do Sejmu. Projekty nowelizacji nie ograniczają się jednak wyłącznie do zmiany stawek – proponuje się również dokonanie innych zmian – m.in. w zakresie rozliczania nieodpłatnego przekazania towarów na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem. Wejście w życie nowych przepisów doprowadzi istotnej zmiany sposobu rozliczeń podatku od towarów i usług. Senat w dniu 21 października 2010 r. uchwalił uchwałę dotyczącą wniesienia poprawek do ustawy z dnia 24 września 2010 r. dotyczącej nowego zakresu zwolnień z opodatkowania oraz dostosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. do nowych klasyfikacji statystycznych. Rząd przedstawił również założenia do projektu ustawy o podatku od towarów i usług, które dotyczą zmian m.in., w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego nieruchomością wykorzystaną zarówno do prowadzenia działalności gospodarczej jak i do celów prywatnych oraz w zakresie odliczania podatku naliczonego związanego z nabyciem samochodów osobowych – w tym zakresie została już wydana decyzja wykonawcza rady z dnia 27 września 2010 r. uprawniająca do wprowadzenia środka specjalnego w ograniczeniu prawa do odliczenia podatku naliczonego. Istotne znaczenie mają również proponowane propozycje dotyczące fakturowania. Zmiany, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. doprowadzą do istotnej przebudowy podatku od towarów i usług – porównywalną do tej, z którą mieliśmy miejsce w 2004 r. 

 

1.      Proponowane zmiany wynikające z projektu ustawy z dnia 9 września 2010 r.

o    Nowe stawki podatku, okresy obowiązywania.

o    Jaką stawkę podatku zastosować do dostaw towarów i świadczenia usług na przełomie roku?

o    Obowiązek podatku z zaliczki na przełomie roku, a prawidłowa stawka podatku – brak przepisu przejściowego.

o    Nowy zakres stosowania stawek obniżonych:

o    podwyższenie stawki podstawowej do 23%,

o    podwyższenie do 5% stawki na towary i usługi, które do końca roku są opodatkowane stawką 3% (dawny załącznik nr 6 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r., zastąpiony od 1 maja 2008 r. odrębnym załącznikiem do ustawy nowelizacyjnej z 21 kwietnia 2008 r. oraz rozporządzenie wykonawcze),

o    obniżenie do 5% stawki podatku właściwej dla towarów żywnościowych wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. które w obecnym stanie prawnym są opodatkowane stawką podatku w wysokości 7%,

o    podwyższenie stawki od wszystkich pozostałych towarów i usług objętych stawką 7% do wysokości 8% (załącznik nr 3 do tej ustawy oraz rozporządzenie wykonawcze).

o    Nowe zasady rozliczania nieodpłatnego przekazania towarów – czy w każdym przypadku przekazania na cele reprezentacji i reklamy będzie trzeba naliczyć podatek?

o    Zmiany w zakresie rozliczania obrotu złomem i prawami do emisji gazów cieplarnianych.

o    Nowe zasady ustalania wskaźnika proporcji.

o    Nowe zasady dotyczące kas rejestrujących, zawieszenia działalności gospodarczej itp.

 

 

2.      Zmiany związane z klasyfikacjami statystycznymi

o    Cel wprowadzenia zmian związanych z klasyfikacjami statystycznymi,

o    Nowa definicja towaru – czy zmiana spowoduje poszerzenie katalogu towarów?

o    Zmiana sposobu definiowania usług zwolnionych – czy zmienia się katalog zwolnień z opodatkowania?

o    Skutki zmiany zakresu zwolnień – jak stosować zwolnienie/opodatkowanie na przełomie roku.

o    Nowa treść załączników nr 1-3 do ustawy.

o    Co to oznacza uslugi niezbędne do wykonania usług zwolnionych

3.      Aktualne problemy związane z fakturowaniem. Co się zmieni w związku z implementacją Dyrektywy 2010/45/UE?

o    Przesyłanie faktur „papierowych” drogą elektroniczną – czy doszło do zmian w tym zakresie po wyroku NSA w dniu 20 maja 2010 r. w sprawie o sygn. akt I FSK 1444/09.

o    Projektowane zmiany dotyczące fakturowania w rozporządzeniu wykonawczym – czy czeka nas liberalizacja zasad wystawiania i przesyłania faktur?

o    Zasady fakturowania dostaw i usług ciągłych.

o    Skutki niewystawienia faktury w terminie.

o    Kursy walut stosowane do przeliczenia kwot wyrażanych na fakturze.

o    Odliczenie podatku naliczonego na zasadzie kasowej.

o    Liberalizacja elektronicznego fakturowania.

o    Prawo właściwe dla wystawianej faktury.

o    Faktury uproszczone.

o    Faktury zbiorcze.

o    Termin wystawienia faktury.

o    Nowe elementy identyfikujące faktury wystawiane w procedurach szczególnych.

o    Faktury w języku obcym.

4.      Zmiany wynikające z założeń Ministerstwa Finansów z dnia 28 lipca 2010 r.

o    Nowe zasady odliczenia podatku naliczonego związanego nieruchomością wykorzystaną zarówno do prowadzenia działalności gospodarczej jak i do celów prywatnych.

o    Zmiany w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem samochodów osobowych oraz paliwa do ich napędu.

o    Nowe zasady opodatkowania okazjonalnych przewozów świadczonych przez przewoźników zagranicznych.

o    Zmiany w zakresie zasad opodatkowania przesyłu gazu, energii elektrycznej, cieplnej i chłodniczej przez sieci dystrybucji.

5.      Problemy bieżące

o    Czy można dochodzić nadpłat w związku z wyrokiem TSUE z 30 września 2010 r. dotyczącym importu usług?

o    Potwierdzenie odbioru faktury korygujacej – czy polskie przepisy są zgodne z prawem wspólnotowym?

o    Czy bony podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (wyrok ETS w sprawie Astra Zeneca)

o    Zakres zastosowania art.108 ustawy (tzw. puste faktury) obecna praktyka. Czy przepis ten dotyczy również faktur wewnętrznych?

 

 

Wykład poprowadzi:

 

Justyna Zając-Wysocka - Dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego MISP, Radca Prawny, Doradca Podatkowy absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, wieloletni współpracownik polskich         i międzynarodowych firm doradczych. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie doradztwa prawno-podatkowego oraz obsługi sporów podatkowych. Interesuje się opodatkowaniem spółek kapitałowych oraz procedurą sądowo-administracyjną. Jest autorką licznych publikacji eksperckich z zakresu prawa podatkowego oraz uznanym wykładowcą problematyki podatku od towarów i usług.