sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

OFERUJEMY BEZPŁATNE STAŻE DLA PRACODAWCOW

Zapraszamy zainteresowanych pracodawców do organizacji stażu dla uczestników projektu pn.: „Korona Sądecka na rzecz zatrudniania osób młodych”; realizowanego na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś Priorytetowa I, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2, Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
W ramach projektu przewidziano możliwość realizacji 100 staży trwających sześć miesięcy i w tym zakresie zostaną one zrealizowane dla Uczestników projektu.
 
Pracodawcy biorący udział w organizacji stażu dla uczestników projektu   pn.: „Korona Sądecka na rzecz zatrudniania osób młodych”, mogą skorzystać z 6 miesięcznego bezpłatnego wsparcia stażysty / stażystów (stażowe jest wypłacane bezpośrednio Uczestnikowi Projektu - przez Realizatora tj. LGD „KORONA SĄDECKA”);
 
Pracodawca zainteresowany zorganizowaniem stażu powinien złożyć w siedzibie  LGD „KORONA SĄDECKA” ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec -
 „Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu” 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
dostępny na stronie internetowej: www.lgdkoronasadecka.pl.
 
Do Pracodawcy, który złoży Wniosek o staż, zostanie dostarczona Lista wszystkich osób, których ścieżka zawodowa opracowana wspólnie z doradcą jest zgodna ze stanowiskiem na jakie pracodawca poszukuje stażysty
 
Pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia Stażysty po zakończonym 6 miesięcznym stażu na nieprzerwany okres co najmniej trzech miesięcy. Przez zatrudnienie należy rozumieć zatrudnienie przez Pracodawcę Stażysty/-ów na podstawie:
a) umowy o pracę - następuje po weryfikacji Umowy o pracę z której treści wynika, że Uczestnik został zatrudniony w wymiarze min. ½ etatu, na okres min. 3 m-cy, 
b) umowy cywilno-prawnej (umowa zlecenie/ o dzieło) - jeżeli spełnia wymogi przewidziane we wskaźniku dla umowy cywilno-prawnej (umowa zlecenie/ o dzieło) i jest zawarta na minimum trzy miesiące oraz wartość umowy jest równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 
W przypadku umowy o dzieło, w której nie określono czasu trwania umowy, wartość umowy musi być równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 
 
Projekt pn.: „Korona Sądecka na rzecz zatrudniania osób młodych” skierowany jest dla osób które spełniają łącznie następujące warunki, są to:
osoby w wieku 15-29 lat;
osoby bierne zawodowo;
osoby nie kształcące się;
osoby nie szkolące się;
zamieszkujące na terenach gmin: Chełmiec, Kamionka Wielka, Grybów (gm. miejska) oraz Grybów (gm. wiejska).
 
Dodatkowe punkty można uzyskać za spełnienie następujących kryteriów:
orzeczenie o niepełnosprawności (1 pkt.);
opieka nad osobą zależną lub dzieckiem do lat 7 (1 pkt.);
posiadanie niskich kwalifikacji (1 pkt.);
bez pracy powyżej 12 m-cy (1 pkt.).
 
Dodatkowe informacje: 
 
LGD ''KORONA SĄDECKA''
Siedziba i biuro:
ul. Papieska 2
33-395 Chełmiec
tel. 18 414 56 58 lub bezpłatna infolinia:  801 022 372
email: stowarzyszenie@lgdkoronasadecka.pl