sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

STRATEGIA PERSONALNA W FIRMIE - PRAWO PRACY - szkolenie w Nowym Sączu

Zapraszamy pracowników i właścicieli mikro i małych firm z Małopolski na dofinansowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego szkolenie pt. "Strategia Personalna w firmie - Prawo Pracy". Odbędzie się w dniach 20-21 grudnia 2010 w Sądeckiej Izbie Gospodarczej. Szkolenie realizowane jest w ramach projektu "Małopolska Akademia Zarządzania - systemowy cykl szkoleń dla mikro i małych przedsiebiorstw". Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 80%, pozostałe 20% wnosi firma delegująca pracownika na szkolenie. W przypadku zatrudnienia na umowę o pracę istnieje mozliwość rozliczenia wkładu własnego w formie bezgotówkowej! Zapewniamy materiały szkoleniowe i catering!

W razie zainteresowania proszę o kontakt:

Kamila Kosal-Garbacz - tel. (18) 449-91-64 lub 666-149-143; e-mail: kgarbacz@sig.org.pl

Poniżesz szczegóły szkolenia:

 

PRAWO PRACY – WYBRANE ZAGADNIENIA 

Odbiorcy:

 

Przedsiębiorcy

Cele:

Zapoznanie z podstawowymi  elementami prawa pracy najważniejszymi w praktyce, z uwzględnieniem odpowiedzialności prawnej nałożonej na osoby kierujące, a także wskazanie najważniejszych zagrożeń wynikających z niestosowania przepisów oraz sposobów ich uniknięcia.

Korzyści:

 

Dzięki praktycznemu charakterowi szkolenia uczestnicy posiądą aktualną wiedzę z zakresu prawa pracy w aspektach ściśle związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy. W przystępny sposób wyjaśnione zostaną zagadnienia związane m.in. z zawieraniem, zmianami i rozwiązywaniem umów o pracę. Uczestnicy zostaną także wyposażeni w wiedzę dotyczącą obowiązków pracodawcy i pracownika oraz sankcji, jakie zostały nałożone za ich nieprzestrzeganie.

Metody:

metoda wykładowa, analiza przypadków i orzecznictwa, dyskusja i wymiana doświadczeń oraz sesje pytań i odpowiedzi.

Czas trwania:

2 dni (1 x 8 godzin lekcyjnych)

Prowadzący:

adw Agnieszka Brodowicz

 

Program szkolenia

Dzień I

9:00-10:30

Tytuł  I. Zatrudnianie pracowników:

  1. Jak i gdzie szukać niezbędnych ustaw i rozporządzeń z dziedziny prawa pracy?

2.       Aspekty prawne – zatrudnienie , rekrutacja i selekcja :

a)       zakaz dyskryminacji i równe traktowanie kandydatów

b)       ochrona danych osobowych

c)      o jakie dokumenty możemy prosić kandydata? (zaświadczenie o karalności, badania lekarskie)

 

10:30 – 10:45

Przerwa (15 min.)

10:45 – 12:15

1.       Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy. Dokumentacja pracownicza.

a)       Pojęcie i strony stosunku pracy

b)       Nawiązanie i zmiana stosunku pracy (umowa o pracę: zasady ogólne, rodzaje umów, forma, treść i sposoby ich zawierania, umowy cywilnoprawne: zasady ogólne, rodzaje umów, forma, treść i sposoby ich zawierania, różnice pomiędzy umowami cywilno prawnymi a umową o pracę ;

c)       Zatrudnienie : wybór najkorzystniejszych warunków zatrudnienia z punktu widzenia pracodawcy i pracownika,  badania wstępne i szkolenie BHP; dokumenty niezbędne przy zatrudnieniu,  zakładanie i prowadzenie akt osobowych

d)      Obowiązek prowadzenia dokumentacji

e)       Zakres prowadzonej dokumentacji

f)        Odpowiedzialność osób prowadzących dokumentację

g)       Świadectwo pracy

 

12:15 – 12:45

Przerwa (30 minut)

12:45 – 14:15

Tytuł  II. Obowiązki pracodawcy i pracownika oraz sankcje za ich nieprzestrzeganie:

 

1. Obowiązki pracodawcy:

a)      katalog obowiązków pracodawcy i sankcje za nieprzestrzeganie

b)      zakaz dyskryminacji, mobbingu i molestowania seksualnego

c)       odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracowniczym

 

14:15 – 14:30

Przerwa (15 min.)

14:30 – 16:00

2. Obowiązki pracownika:

a)  regulamin prac

b)  katalog obowiązków pracownika

c)  zakaz konkurencji i ochrona danych przedsiębiorstwa

d) odpowiedzialność porządkowa i materialna pracowników

3. Kontrola pracownika, granice prawne:

a)  możliwości kontrolowania pracownika w ramach uprawnień kierowniczych

b)  poszanowanie dóbr osobistych pracownika

c)  legalność wybranych form kontroli (poczta elektroniczna i internet, kamery, geolokacja, czas pracy, alkohol i narkotyki)

 

Dzień II

9:00-10:30

Tytuł III. Wybrane prawne aspekty zatrudnienia:

1. Czas pracy – zagadnienia podstawowe :

a) normy, wymiar, rozkład i system czasu pracy

b) praca w porze nocnej, niedzielę i święta, godziny nadliczbowe

c) obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy

 

10:30 – 10:45

Przerwa (15 min.)

10:45 – 12:15

2. Urlopy pracownicze:

a)      Pojęcie i prawo do urlopu wypoczynkowego

b)       Wymiar urlopu

c)       Zasady dotyczące udzielania urlopu

d)      Terminy i okoliczności dotyczące udzielania urlopu

e)       Urlop proporcjonalny i uzupełniający

f)        Urlop na żądanie

g)       Urlop bezpłatny

h)       Zmiany kodeksu pracy w zakresie obniżania czasu pracy z tytułu świąt występujących w okresie rozliczeniowym.

i)         Święto Trzech Króli dniem wolnym od pracy.

j)         Obowiązek zapewniania odpowiedniej liczby dni wolnych a wpływ świąt na wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym.

k)       Urlop na żądanie wg stanowiska GIP.

 

12:15 – 12:45

Przerwa (30 minut)

12:45 – 14:15

3.       Wynagrodzenie za pracę.

a)       Pojęcie i źródła wynagrodzenia

b)       regulamin wynagrodzeń, premii i prowizji

c)       poufność wynagrodzenia

d)      ochrona wynagrodzenia za pracę

e)       Składniki wynagradzania - wynagrodzenie zasadnicze i zmienne

f)        Zmiana wynagrodzenia

g)       Wypłata wynagrodzenie

h)      Potrącenia z wynagrodzeni

3.        Zmiana warunków zatrudnienia:

a)      zmiana warunków pracy i płacy

b)      porozumienie i wypowiedzenie zmieniające

c)       delegowanie poza miejsce zamieszkania

d)      czasowe powierzenie innej pracy

5. Szkolenie pracowników:

a) urlop szkoleniowy i skierowanie pracownika na szkolenie

b) umowa szkoleniowa

 

14:15 – 14:30

Przerwa (15 min.)

14:30 – 16:00

 

Tytuł  IV. Ustanie zatrudnienia:

1. Rozwiązanie umowy o pracę:

a.      prawo doboru pracowników, powody decyzji o rozwiązaniu umowy

b)      sposoby rozwiązania umowy o pracę i wybór najodpowiedniejszego - zwolnienia dyscyplinarne

c)        właściwe uzasadnienie wypowiedzenia porozumienie stron, zakończenie i wygaśnięcie umowy o pracę

d)       ochrona przed wypowiedzeniem

e)       zwolnienia grupowe i prawo do odpraw

f)        świadectwo pracy

2. Roszczenia pracownika i spory ( rodzaje roszczeń pracownika względem pracodawcy,  przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy, postępowanie przed sądem pracy)

 

Tytuł V . Najnowsze orzecznictwo sądów w zakresie prawa pracy