sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

SZACOWANIE USŁUGI DORADZTWA GRUPOWEGO I INDYWIDUALNEGO

Sądecka Izba Gospodarcza zwraca się z prośbą o przedstawienie przez Państwa firmę SZACUNKOWEJ CENY NETTO 1 GODZINY REALIZACJI USŁUGI DORADZTWA GRUPOWEGO i INDYWIDUALNEGO przed założeniem firmy dla Uczestników projektu: „Mój szef to ja!” realizowanego w ramach poddziałania 8.3.1. WSPARCIE NA ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W FORMIE DOTACJI  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020.
 
Przedmiotem zamówienia będą usługi doradztwa z zakresu przygotowania biznes planu –doradztwo grupowe oraz rozwiązywanie indywidulanych problemów i wątpliwości przy tworzeniu biznes planu, dopracowanie pomysłu uczestnika projektu  na działalność gospodarczą, wskazanie ryzyk wynikających z biznes planu, wypracowanie (wspólnie z UP) lepszych rozwiązań, efekt – opracowanie przez UP biznesplanu i dopracowanie koncepcji firmy – doradztwo indywidualne. Realizacja usługi z uwagi na obszar realizacji projektu na terenie Subregionu Sądeckiego.
 
Czas trwania usługi przypadający na jednego uczestnika wynosi 1200 minut (20 godzin) doradztwa grupowego (grupa max 8 osobowa) oraz 1200 minut (20 godzin).
Proszę o przedstawienie Państwa szacunkowej ceny 1 godziny doradztwa przy założeniu, iż po Państwa stronie będzie również koszt dojazdu do miejsca realizacji usługi wskazanego przez wykonawcę na terenie całego subregionu sądeckiego między innymi Gorlic. 
W ramach realizacji usługi, wykonawca zobowiązany jest do dysponowania kadrą tj. minimum 4 doradcami posiadającymi następujące kwalifikacje: wykształcenie wyższe, minimum 60 – miesięczne doświadczenie zawodowe w tym 36 – miesięczne doświadczenie w prowadzeniu doradztwa biznesowego, w tym doradztwa grupowego. Ponadto w ramach swojego doświadczenia każdy z doradców biznesowych przygotował min. 30 biznesplanów (każdy biznesplan dla innego przedsięwzięcia gospodarczego) wraz z studium wykonalności dla inwestycji przedsiębiorstwa wraz montażem finansowym również z wykorzystaniem finansowania zwrotnego.
 
KONTAKT: Biuro SIG, tel. 18-4499164