sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

Szkolenie: „Odpowiedzialność przewoźnika, kierowcy i zarządzającego w transporcie, a sposoby jej minimalizowania zgodnie z ustawą o transporcie drogowym i rozporządzeniem 1071/09”, 11.03.2016r.

Sądecka Izba Gospodarcza organizuje szkolenie pt.: „Odpowiedzialność przewoźnika, kierowcy i zarządzającego w transporcie, a sposoby jej minimalizowania zgodnie z ustawą o transporcie drogowym i rozporządzeniem 1071/09”
w dniu 11.03.2016r. w godz. 9.00-15.00. w siedzibie SIG przy ulicy Zielonej 27 w Nowym Sączu.
  
Koszt szkolenia dla:
- członków Sądeckiej Izby Gospodarczej 123 zł brutto, 
- firm niezrzeszonych w SIG - 246 zł brutto.
 
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie KARTY ZGŁOSZENIA i potwierdzenia przelewu do biura SIG na nr faksu: 18-4499165 lub skanu na e-mail:biuro@sig.org.pl.
 
SZKOLENIE DLA: przewoźnicy, wykonujący przewóz na potrzeby własne, nadawców, odbiorców towarów, spedytorów, kierowcy, zarządzający transportem i urzędnicy wydający licencji, zezwolenia na transport 
i je cofający.
CEL SZKOLENIA: wzrost wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie organizacji pracy w sposób zabezpieczający przed utrata uprawnień przewozowych i CKZ. Przedstawienie praktycznych informacji dotyczących regulacji prawnych, praw i obowiązków wynikających z tych przepisów, zagrożeń 
i niebezpieczeństw czekających na przewoźników, kierowców i zarządzających transportem oraz sposobu na minimalizację zagrożeń związanych z obowiązkiem wszczęcia postępowania o cofnięcie tzw. "dobrej reputacji”. 
Postępowanie to wszczyna starosta i/lub GITD, gdy orzeczono:  prawomocny wyrok skazujący 
za przestępstwa umyślne w dziedzinach określonych w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 lub 
co najmniej dwie wykonalne decyzje administracyjne o nałożeniu kary pieniężnej za naruszenie określone 
w załączniku nr IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, lub co najmniej dwie prawomocne kary grzywny za naruszenie określone w załączniku nr IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.
 
TEMATYKA  SZKOLENIA:
- Podstawy prawne regulujące transport drogowy i uzyskiwania zezwoleń na transport, licencji, zaświadczeń o potrzebach własnych i CKZ
- Odpowiedzialność przewoźników, nadawców, odbiorców, spedytorów, kierowców 
i zarządzających.
- Sposoby minimalizujące odpowiedzialność, ograniczające kary i możliwość cofnięcia uprawnień. Omówienie praktycznych regulacji, koniecznych do wprowadzenia celem zabezpieczenia dobrej reputacji i ryzyka związanego z transportem drogowym. Wyjaśnienie przesłanek co cofnięcia licencji.