sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM - DOFINANSOWANE SZKOLENIE W NOWYM SĄCZU

Serdecznie zapraszamy pracowników i właścicieli mikro i małych firm z Małopolski na dofinansowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego szkolenie pt. "Zarządzanie Projektem". Odbędzie się w dniach 14-15 grudnia 2010 w Sądeckiej Izbie Gospodarczej. Szkolenie realizowane jest w ramach projektu "Małopolska Akademia Zarządzania - systemowy cykl szkoleń dla mikro i małych przedsiebiorstw". Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 80%, pozostałe 20% wnosi firma delegująca pracownika na szkolenie. W przypadku zatrudnienia na umowę o pracę istnieje mozliwość rozliczenia wkładu własnego w formie bezgotówkowej! Zapewniamy materiały szkoleniowe i catering!

W razie zainteresowania proszę o kontakt:

Kamila Kosal-Garbacz - tel. (18) 449-91-64 lub 666-149-143; e-mail: kgarbacz@sig.org.pl

Poniżesz szczegóły szkolenia:

Odbiorcy:

 

- Właściciele i pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Cele:

 

Cele szczegółowe zajęć to:

W zakresie wiedzy:

- poznanie oraz rozszerzenie wiedzy w zakresie finansowania inwestycji poprzez dotację ze środków UE

- poznanie oraz rozszerzenie wiedzy dotyczącej najpopularniejszych wśród MSP działań: MRPO 2.1. oraz PO IG 8.1.

- poznanie oraz rozszerzenie wiedzy w zakresie zarządzania projektem inwestycyjnym współfinansowanym ze środków UE

- poznanie oraz rozszerzenie wiedzy w zakresie monitorowania i prawidłowego rozliczania projektu

 

W zakresie umiejętności:

- przygotowywania wybranych elementów skutecznej dokumentacji aplikacyjnej

- prowadzenia projektów inwestycyjnych przy współfinansowaniu ze środków zewnętrznych

- wykorzystania zapisów prawa

- tworzenia sprawozdań z realizacji projektu inwestycyjnego

- tworzenia wniosków o płatność dla projektów inwestycyjnych

 

Korzyści:

 

W ramach szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z aktualną ofertą dotacji dla projektów inwestycyjnych. Nabędą wiedzę dotyczącą procedur wyboru projektów oraz sposobów podnoszenia szans na pozyskanie dotacji.

Ponadto uczestnicy poznają kompendium podstawowych zagadnień związanych z realizacją, monitoringiem i rozliczaniem projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE.

 

Metody:

 

- wykłady połączone z prezentacjami multimedialnymi

- prezentacje, demonstracje, obserwacja

- dyskusje

- symulacje

- ćwiczenia grupowe i indywidualne

 

Czas trwania:

2 dni (1 x 8 godzin lekcyjnych)

Prowadzący:

Szczepan Brzeski (I dzień)

absolwent Wydziału Finanse i Bankowość Akademii Ekonomicznej w Krakowie; absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie; absolwent Szkoły Innowatorów Społecznych Ashoka, absolwent IX Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego; właściciel firmy doradczo-szkoleniowej zajmującej się doradztwem dla trzech sektorów; od 2004 r. autor i współautor dokumentów strategicznych m.in. strategie rozwoju lokalnego oraz strategie rozwoju przedsiębiorczości; od 2002 r. autor i współautor ponad 250  wniosków o dofinansowanie, studiów wykonalności i biznes planów projektów przewidzianych do finansowania z funduszy i programów pomocowych w tym w ramach: MF EOG, NMF, ZPORR, SPO-WKP, Phare, Phare Infrastruktura, Sapard, NFoŚ, MRPO, PO IG, RPO WP, RPO WM, RPO WŚ, PO IiŚ; specjalizacja analizy finansowe i ekonomiczne; od 2003 r. trener zarządzania; od 2003 r. kierownik, koordynator  oraz menadżer finansowy projektów współfinansowanych ze środków UE m.in. ZPORR, SPO-WKP, IW EQUAL, PO KL, PO IG, MRPO; w 2001 r. zdając egzamin Ministerstwa Skarbu uzyskał kwalifikacje „Członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa”; Autor tekstów w mediach o zasięgu ogólnopolskim m.in. magazyn „Fundusze Europejskie” oraz serwis samorzad.pap.pl;  współautor poradników: „Poradnik dla przedsiębiorców - Jak wykorzystać środki UE”; „Grupy Partnerskie motorem przedsiębiorczości”; prowadzi zajęcia na uczelniach wyższych z zakresu funduszy UE (Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera); od 2008 r. Ekspert ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw; od 2008 r. asesor w ramach MRPO: Obszar 1: Analizy finansowe i ekonomiczne; Obszar 2: Pośrednie wsparcie przedsiębiorstw; Obszar 3. Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw

 

Łukasz Leszczyński (II dzień)

absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Politechniki Krakowskiej, były wiceprezydent międzynarodowej organizacji studenckiej AIESEC Kraków, w latach 2004-2006 doradca Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych w Krakowie w zakresie współfinansowania, realizacji oraz rozliczania projektów inwestycyjnych; koordynator międzynarodowych projektów szkoleniowych dla firmy BP oraz Castrol; od 2003 r. – doradca i konsultant w zakresie finansowania inwestycji, zarządzania przedsiębiorstwem i projektem. Autor m.in. ponad 150 wniosków pod dotacje unijne (Phare, SPO-WKP, SPO-ROL, ZPORR, MF EOG, NMF, MRPO, PO-IG, RPO WP, RPO WM, RPO WŚ, PO IiŚ, PROW), kilkudziesięciu Biznesplanów oraz Studiów Wykonalności. Współautor niezbędnych załączników pod dotacje oraz dokumentów strategicznych dla samorządów m.in. Lokalne Programy Rewitalizacji, Programy Rozwoju Lokalnego, Plany Odnowy Obszarów Wiejskich. Opracował kilkadziesiąt wniosków pod stworzenie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych. Od 2004 r. trener szkoleń z zakresu: polityka strukturalna Unii Europejskiej, finansowanie zewnętrzne projektów z funduszy krajowych oraz dotacji UE, aplikowanie o fundusze unijne – krok po kroku, wdrażanie i realizacja projektów unijnych, zarządzanie projektem i jego rozliczenie. Prowadzi również zajęcia na uczelniach wyższych z zakresu funduszy UE (m.in. Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera)

 

 

Program szkolenia

Dzień I

9:00   -  10:30

 

Fundusze UE dla przedsiębiorstw – przegląd zasad oraz procedur, wnioski z dotychczasowych konkursów

 

10:30 – 10:45

Przerwa (15 min.)

10:45 – 12:15

 

System wdrażania Funduszy UE na przykładzie dotacji inwestycyjnych dla przedsiębiorstw.

 

12:15 – 12:45

Przerwa (30 minut)

12:45 – 14:15

 

MRPO Działanie 2.1.A  – informacje oraz procedury dotyczące programu bezpośredniego wsparcia inwestycji MSP w województwie Małopolskim

 

14:15 – 14:30

Przerwa (15 min.)

14:30 – 16:00

 

PO IG Działanie 8.1  – informacje oraz procedury dotyczące krajowego programu bezpośredniego wsparcia inwestycji MSP w sektorze e-usług

 

Dzień II

9:00-     10:30

 

Zarządzanie projektem inwestycyjnym - wprowadzenie

 

Umowa dofinansowania – analiza najważniejszych zapisów bezpośrednio związanych z prowadzeniem i rozliczeniem projektów inwestycyjnych

 

10:30 – 10:45

Przerwa (15 min.)

10:45 – 12:15

 

Płatności w projekcie inwestycyjnym – zaliczka, płatność pośrednia, refundacja

 

Zabezpieczenia projektu

 

Zabezpieczenia umów kredytowych

 

Ewidencja księgowa

 

Archiwizacja projektowa

 

Dokumentowanie wydatków

 

12:15 – 12:45

Przerwa (30 minut)

12:45 – 14:15

 

Pomiar wskaźników

 

Aneksy do umów

 

Procedury kontroli

 

Promocja projektu

 

Wniosek o płatność

 

14:15 – 14:30

Przerwa (15 min.)

14:30 – 16:00

 

Wniosek o płatność

- ćwiczenia dotyczące prawidłowego uzupełniania wniosku
o płatność

- ćwiczenia dotyczące prawidłowego opisu załączników (dokumentów księgowych) do wniosku o płatność

 

Najczęstsze błędy popełniane we wnioskach o płatność

 

Podsumowanie i zakończenie szkolenia