sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

W biurze Sądeckiej Izby Gospodarczej udzialana jest pomoc w zakresie preferencyjnych pożyczek na założenie działalności gospodarczej. Szczegóły poniżej. 
 
I) FUNDUSZ POŻYCZKOWY „MAŁOPOLSKA POŁUDNIOWO ZACHODNIA”.
 
FUNDUSZ PROWADZONY JEST PRZEZ STOWARZYSZENIE „SAMORZĄDOWE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU” W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZEK: 
 
Maksymalna wysokość:
- dla firm powyżej pół roku istnienia na rynku do 250.000,00 zł minimalna wysokość 5.000,00 zł 
- dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą do 100.000,00 zł, minimalna 5.000,00 zł
 
Maksymalny okres spłaty pożyczki: 
- 60 miesięcy przy kwocie do 100.000,00 zł 
- 72 miesiące przy kwocie powyżej 100.000,00 zł
 
Maksymalny okres karencji: 6 miesięcy 
 
Korzystne oprocentowanie: od 3,58 % w skali roku. 
 
Cele na które mogą być przeznaczone środki pożyczkowe: 
- inwestycyjny 
- obrotowy
 
Prowizja płatna jednorazowo:
- dla starterów (do 3 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej) 0,50% 
- dla pozostałych przedsiębiorców 2,0%
 
II) Projekt „NOWY MAŁOPOLSKI PRZEDSIĘBIORCA” (KONTAKT TEL. 18-4499164) powstał ze środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Piorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”.Projekt „NOWY MAŁOPOLSKI PRZEDSIĘBIORCA” polega na udzielaniu pożyczek preferencyjnie oprocentowanych dla osób fizycznych zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, której siedziba znajdować się będzie na terenie województwa małopolskiego. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ POŻYCZKĘ:•Osoby mieszkające, uczące się lub pracujące na terytorium województwa małopolskiego, które nie prowadziły działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku pożyczkowego, a zamierzające ją zarejestrować na terenie województwa małopolskiego. DO KOGO SKIEROWANA JEST POŻYCZKA:O pożyczkę mogą ubiegać się osoby zainteresowane, z zachowaniem przewidzianej w projekcie strukturze wiekowej.CZAS TRWANIA PROJEKTU:grudzień 2012 – czerwiec 2015PRZEWIDYWANA LICZBA  POŻYCZEK:187WYSOKOŚĆ POŻYCZKI:•Minimalna kwota pożyczki 10.000,00 zł.•Maksymalna kwota pożyczki 50.000,00 zł.OPROCENTOWANIE POŻYCZKI:Pożyczka oprocentowana jest na preferencyjnych zasadach tj.  1,00% w skali roku, bez dodatkowych opłat.OKRES SPŁATY POŻYCZKI:Maksymalnie 60 miesięcy z możliwością 12 miesięcy karencji na spłatę kapitału.ZABEZPIECZENIE POŻYCZKI:Pożyczka musi być zabezpieczona. Dopuszcza się wszystkie zgodne z prawem formy zabezpieczenia (szczegóły w regulaminie projektu).OBOWIĄZKI POŻYCZKOBIORCY:•Terminowe regulowanie spłat,•Rozliczenie z wydatkowania środków pożyczkowych,•Utrzymanie działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy.CELE NA KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEZNACZONE ŚRODKI POŻYCZKOWE:•Inwestycyjny•Obrotowy•Obrotowo –inwestycyjny  
 
UWAGA!!! ZMIANA REGULAMINU
 
III) PIERWSZY BIZNES – WSPARCIE W STARCIE II (KONTAKT: BIURO SIG - TEL. 18-4499164). 
 
Od dnia 05.03.2015r. w związku ze zmianą stopy redyskonta weksli, zmianie ulega oprocentowanie pożyczek w ramach programu Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II. 
 
Obowiązujące oprocentowanie to 0,44% 
 
Bez prowizji i dodatkowych opłat!!!Jednocześnie wszystkie osoby z terenu województwa PODKARPACKIEGO, MAŁOPOLSKIEGO, ŚLĄSKIEGO, OPOLSKIEGO, ŚWIĘTOKRZYSKIEGO, ŁÓDZKIEGO zachęcamy do odwiedzania strony internetowej www.pierwszybiznes.marr.com.pl i kontaktu z Sądecką Izbą Gospodarczą.Celem Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy jako elementów rozwoju rynku pracy, a także przeciwdziałanie bezrobociu - poprzez udzielanie niskooprocentowanych pożyczek na podejmowanie działalności gospodarczej oraz tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych.
OFEROWANE WSPARCIE
1. Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej - w maksymalnej kwocie ok. 75 tysięcy złotych - dla niezatrudnionych i nie wykonujących innej pracy zarobkowej tj.:
• absolwentów szkół zawodowych i uczelni wyższych do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego;
• studentów ostatniego roku studiów wyższych (studiów I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich).
• zarejestrowanych bezrobotnych;2. Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy - w maksymalnej kwocie ok. 22 tysięcy złotych dla:
- osób, które uzyskały pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”;
- podmiotów, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 1a oraz ust. 1a Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj.:
• podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
• niepublicznych szkół,
• niepublicznych przedszkoli,
• żłobków lub klubów dziecięcych tworzonych i prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w przepisach o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
• osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zamieszkujących lub mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będących posiadaczami gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym lub prowadzących dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych lub w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, zatrudniających w okresie ostatnich 6 miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy.3. Bezpłatne doradztwo i szkolenia dla pożyczkobiorców, w szczególności z zakresu:
• zakładania działalności gospodarczej;
• form opodatkowania działalności gospodarczej;
• prowadzenia księgowościPożyczki udzielane będą odpowiednio na 7 lat (podjęcie działalności) i 3 lata (utworzenie miejsca pracy) z możliwością rocznej karencji.
Zabezpieczenie wymagane to weksel i poręczyciel.Konsorcjum Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. i Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych obsługuje Makroregion południowy tj. województwa: PODKARPACKIE, MAŁOPOLSKIE, ŚLĄSKIE, OPOLSKIE, ŚWIĘTOKRZYSKIE, ŁÓDZKIE.

IV) Fundusz Pożyczkowy „SKAWA” (KONTAKT BIURO SIG - TEL. 18-4499164)
 
WARUNKI POŻYCZKI:
 
 Wysokość pożyczki:
- Minimalna wysokość: 5.000 zł
- Maksymalna wysokość: 250.000zł
 
  Maksymalny okres spłaty pożyczki: 
- 60 miesięcy dla pożyczek o wartości niższej niż 100.000 zł
- 72 miesiące dla pożyczek o wartości wyższej niż 100.000 zł
 
 Maksymalny okres karencji: 6 miesięcy
 
  Oprocentowanie stałe wyliczane dla każdego wnioskodawcy indywidualnie na podstawie ratingu.
 
Oprocentowanie od przeterminowanych zobowiązań  stałe w wysokości odsetek ustawowych na dzień podpisania umowy.
 
Prowizja z tytułu udzielenia pożyczki wynosi:
1. 0,5% kwoty przyznanej pożyczki, jednakże nie mniej niż 50,00 złotych 
w przypadku starterów .
2. 2% w każdym pozostałym przypadku.
 
 
KTO MOŻE OTRZYMAĆ POŻYCZKĘ?
 
Każdy przedsiębiorca, który:
 
1. Zatrudnia średniorocznie nie więcej niż 10 osób,
2. Ma przychody nie przekraczające równowartości 2 mln Euro, a suma bilansowa jest nie przekracza równowartości 2 mln Euro,
3. Nie prowadzi działalności w sektorach: rolniczym, zbrojeniowym, tytoniowym 
i monopolowym,
4. Nie spełnia przesłanek do ogłoszenia upadłości,
5. Nie zalega ze składkami na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne, oraz z opłacaniem podatków,
6. Rozwija swą działalność lub znajduje się we wczesnej fazie rozwoju,
7. Przygotuje i przedstawi plan działania na okres kredytowania przez Fundusz,
 
Osoba bezrobotna, absolwent i każda inna osoba fizyczna, która:
 
1. Zamierza otworzyć działalność gospodarczą w dowolnej branży z wyłączeniem rolniczej, zbrojeniowej, tytoniowej i monopolowej;
2. Przygotuje i przedstawi plan działania na okres kredytowania przed Fundusz;
3. Zarejestruje działalność gospodarczą przed podpisaniem umowy pożyczki. 
 
DOKUMENTY, JAKIE NALEŻY ZŁOŻYĆ W CELU UBIEGANIA SIĘ O POŻYCZKĘ:
 
Przedsiębiorcy:
 
1. Wypełniony formularz wniosku o udzielenie pożyczki wraz z planem operacyjnym przedsięwzięcia;
2. Kserokopię dokumentów umożliwiających weryfikację tożsamości, a ich oryginały przedstawią do wglądu.
3. Wydruk ze strony internetowej CEIDG lub KRS potwierdzający fakt prowadzenia działalności gospodarczej,
4. Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON – kserokopia i oryginał do wglądu lub wydruk ze strony internetowej Głównego Urzędu Statystycznego (GUS)
5. Kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru NIP 
6. Zaświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ZUS wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem wniosku.
7. Zaświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków w Urzędzie Skarbowym wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem wniosku.
8. Dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy:
9. W przypadku podmiotów prowadzących pełną księgowość w myśl ustawy o rachunkowości: rachunek zysków i strat oraz bilans za trzy pełne lata prowadzenia działalności gospodarczej poprzedzające dzień złożenia wniosku pożyczkowego, i za ostatni zamknięty okres rozliczeniowy w roku złożenia wniosku pożyczkowego.
10. W przypadku podmiotów nie prowadzących pełnej księgowości w myśl ustawy o rachunkowości: odpowiednie sprawozdanie PIT za trzy pełne lata prowadzenia działalności gospodarczej poprzedzające dzień złożenia wniosku pożyczkowego, i za ostatni zamknięty okres rozliczeniowy w roku złożenia wniosku pożyczkowego.
11. Ewidencję środków trwałych aktualną na dzień złożenia wniosku pożyczkowego. 
12. Ponadto jeżeli dotyczy:
13. Dokumenty poświadczające wysokość dochodów poręczycieli.
14. Dokumenty poświadczające wartość zabezpieczeń majątkowych (wyceny rzeczoznawcy, operaty szacunkowe, itp.…), jeżeli takich zażąda Fundusz;
15. Opinii bankowych lub z innych instytucji finansowych potwierdzających solidność klienta. 
 
Osoby bezrobotne, absolwenci i nie prowadzący działalności gospodarczej:
1. Zaświadczenie z Urzędu Pracy o statusie osoby bezrobotnej i/lub absolwenta,
2. Świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły, ukończonej nie wcześniej niż 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku o pożyczkę,
3. Wypełniony wniosek o pożyczkę.
 
Oryginały dokumentów przedstawiane są do wglądu odpowiedniemu pracownikowi Funduszu.
 
Wzory odpowiednich dokumentów wraz ze spisem załączników są dostępne w siedzibie Funduszu i na stronach internetowych.
 
PRZEZNACZENIE POŻYCZKI Z FUNDUSZU „SKAWA”:
 
Inwestycje:
1. Zakup, budowa, rozbudowa, remont, dostosowanie bądź modernizacja obiektów: produkcyjnych, handlowych i usługowych,
2. Zakup: nieruchomości, przedsiębiorstwa lub jego części,
3. Zakup: maszyn, urządzeń, wyposażenia, aparatury, ręcznych narzędzi pracy oraz środków transportu,
4. Zakup wartości niematerialnych i prawnych,
5. Zakup innych inwestycji wskazanych przez pożyczkobiorcę a spełniających warunki określone niniejszym Regulaminem oraz umową pożyczki
 
Obrót (zakup materiałów, towarów i surowców do produkcji i usług oraz zakup towarów handlowych, bieżące koszty działalności firmy – w tym koszty pracy). Wyłącznie dla przedsiębiorców znajdujących się na wczesnym etapie rozwoju jako kapitał początkowy albo na kolejnych etapach, pod warunkiem, że jest to ściśle powiązane z planem rozwoju przedsiębiorstwa. 
Pożyczka na cel obrotowy może być przyznana wyłącznie w szczególnych przypadkach, które muszą być łącznie spełnione: pożyczkobiorca znajduje się w we wstępnej fazie rozwoju,  przedsiębiorca działa w branży produkcyjnej lub usługowej, cel obrotowy pożyczki nie może stanowić więcej niż 50 % wartości całej pożyczki. 
 
Przyjmowane mogą być następujące formy zabezpieczenia. Poszczególne formy mogą występować pojedynczo lub łącznie:
1. Weksel In blanco pożyczkobiorcy poręczony solidarnie przez współmałżonka oraz poręczające pożyczkę osoby trzecie – jeśli poręczenie jest wymagane, wraz z odpowiednimi deklaracjami wekslowymi. Weksel jest zabezpieczeniem  obligatoryjnym w każdym przypadku, bez względu na wysokość czy przeznaczenie pożyczki.
2. Poręczenie co najmniej jednej osoby trzeciej, fizycznej lub prawnej - Poręczyciel obligatoryjnie wypełnia dokument „oświadczenie poręczyciela” w każdym przypadku, bez względu na wysokość czy przeznaczenie pożyczki
3. Poręczenie instytucji finansowych bądź spółek prawa handlowego,
4. Ustanowienie hipoteki,
5. Przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie wraz z polisą ubezpieczeniową 
i cesją,
6. Obligacje Skarbu Państwa,
7. Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się pożyczkobiorcy i współmałżonka rygorowi egzekucji, sporządzone w formie aktu notarialnego,
8. Zastaw rejestrowy,
9. Blokada środków finansowych na lokacie,
10. Inne proponowane przez  Pożyczkobiorcę.
 
Jako zabezpieczenie nie są przyjmowane:
11. Nieruchomości z ograniczonymi prawami, z wyłączeniem służebności drogi.
12. Budynki mieszkalne i mieszkania. W przypadku budynków mieszkalno usługowych/handlowych/produkcyjnych decyzja będzie każdorazowo podejmowana przez Zarząd.
13. Ruchomości o wartości niższej niż 20.000,00 złotych.
14. Samochody osobowe starsze niż 5 lat.
15. Poręczenia osób fizycznych oraz przedsiębiorstw, których dochody nie przekraczają kwoty ustalonej przez Zarząd stosowna uchwałą.
16. Poręczenia osób oraz przedsiębiorstw, uzyskujących dochody za granicą Rzeczypospolitej Polskiej.
17. Poręczenia przedsiębiorstw, które istnieją krócej niż 18 miesięcy.
18. Surowce, materiały, towar, inne środki obrotowe.
19. Polisy na życie.
 
 
UWAGA!!! Zarząd może ustanowić dodatkowe zabezpieczenie.