sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG

Zrealizowane projekty

Lp.

Tytuł Projektu

Cel Projektu

 

1.

„Sądeczanie i ich instytucje a Unia Europejska  - szansa, nadzieja, czy zagrożenie? Cykl szkoleń dla środowisk powiatu nowosądeckiego”

Projekt realizowany w ramach  Programu PHARE’ 97 Integracja Europejska

Celem tego projektu było  zapoznanie uczestników z podstawowymi informacjami  dotyczącymi Unii Europejskiej, problematyką akcesji Polski do UE oraz technikami i metodami przygotowania, opracowywania, opracowania i zarządzania  projektami europejskimi.

2.

„Badania kompetencji menadżerskich kadry kierowniczej średniego szczebla” („Research on managerial skills of middle management”)

Celem projektu Unii Europejskiej  było zbadanie  kompetencji menadżerskich  kadry kierowniczej w wybranych firmach (po  przeprowadzonej selekcji firm z regionu Nowego Sącza i Tarnowa).

3.

 „Nasze firmy we Wspólnej Europie” projekt finansowany  ze środków Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej

Celem tego projektu było przeszkolenie słuchaczy w 4 branżach  Projekt obejmował  następujące grupy docelowe:

 - przedstawicieli transportu;

- przedstawicieli turystyki;

- przedstawicieli budownictwa;

- przedstawicieli służby zdrowia.

4.

 „KIGNET – izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw”

 W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego, Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004 – 2006 w ramach działania 1.1: Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw ( 2005-2007)

 

Celem Projektu było:

- zwiększenie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw poprzez poprawę dostępności wysokiej jakości usług świadczonych przez organizacje otoczenia biznesu (IOB), zwłaszcza izby gospodarcze;

- tworzenie systemu współpracy IOB w Polsce, w celu zwiększenia zakresu i podnoszenia jakości i zasięgu usług, świadczonych przez te organizacje;

- wyrównywanie potencjału organizacyjno-technicznego IOB i zdolności do świadczenia usług dla przedsiębiorstw w celu wspierania ich konkurencyjności, w regionach o zróżnicowanym poziomie rozwoju gospodarczego;

- przygotowanie nowych (w tym specjalistycznych branżowych) usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych;

 

5.

 „Moja firma- jak zostać skutecznym przedsiębiorcą po 50-tce” w Program Phare 2003 Spójność Społeczna i Gospodarcza – Rozwój Zasobów Ludzkich

„Wsparcie na rzecz zatrudnienia osób, które ukończyły pięćdziesiąty rok życia” – projekt partnerski -  zrealizowany (2007)

 

 

Ostatecznym celem przedsięwzięcia było wsparcie osób powyżej 50-tego roku życia chcących poprawić swoją sytuację na rynku pracy poprzez rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

 

6.

„Zostań Małopolskim Przedsiębiorcą” realizowany w konsorcjum w ramach Programu Kapitał Ludzki  działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości samo zatrudnienia –zrealizowany (2008-2011)

 

 

Głównym celem projektu było stworzenie  korzystnych warunków  do rozwoju przedsiębiorczości  w regionie poprzez zastosowanie kompleksowych form wsparcia  w ramach SIG 60 osób  planujących założenie działalności gospodarczej w całym projekcie.

7.

„Zostań Małopolskim Przedsiębiorcą II” realizowany w konsorcjum w ramach Programu Kapitał Ludzki  działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości samo zatrudnienia – zrealizowany (2010 -2012)

 

Głównym celem projektu  było stworzenie  korzystnych warunków  do rozwoju przedsiębiorczości  w regionie poprzez zastosowanie kompleksowych form wsparcia w ramach SIG 90 osób  planujących założenie działalności gospodarczej w całym projekcie. Celem szczegółowym na poziomie instytucji

8.

„Małopolska Akademia Zarządzania – systemowy cykl szkoleń dla mikro i małych przedsiębiorstw”  realizowany w partnerstwie w ramach w ramach Programu Kapitał Ludzki działanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – zrealizowany (2009-2010)

Celem głównym projektu było wzmocnienie wiedzy i kompetencji właścicieli i pracowników z mikro i małych firm w Małopolsce w dziedzinie zarządzania na nowoczesnym i konkurencyjnym rynku poprzez szkolenia.

9.

„Małopolska Akademia Zarządzania II

– systemowy cykl szkoleń dla mikro i małych przedsiębiorstw”  realizowany w partnerstwie w ramach w ramach Programu Kapitał Ludzki działanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekt w trakcie realizacji (2012-2013)

Celem głównym projektu byłow zmocnienie wiedzy i kompetencji właścicieli i pracowników z mikro i małych firm w Małopolsce w dziedzinie zarządzania na nowoczesnym i konkurencyjnym rynku poprzez szkolenia i doradztwo.

10.

„Mały Biznes” realizowany w konsorcjum w ramach Programu Kapitał Ludzki  działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości samo zatrudnienia– projekt w trakcie realizacji (2012-2014)

Głównym celem projektu było stworzenie  korzystnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości  w regionie poprzez zastosowanie kompleksowych form wsparcia  na rzecz 30 osób  planujących założenia działalności w całym projekcie.

11.

Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy  realizowany w konsorcjum w ramach w ramach Programu Kapitał Ludzki działanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekt w trakcie realizacji (2011-2014)

Celem głównym projektu jest wzmocnienie wiedzy i kompetencji właścicieli i pracowników z mikro i małych firm w Małopolsce w dziedzinie zarządzania nowoczesnym i konkurencyjnym na rynku przedsiębiorstwem poprzez doradztwo.